Trwa ładowanie...
d4c3zf0
d4c3zf0
espi

PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (257/2012)

PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (257/2012)
Share
d4c3zf0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 257 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 11 grudnia 2012 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A. ("Anwil S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach: ? ORLEN785281212 o łącznej wartości emisji 70 000 000 PLN, na którą składa się 700 obligacji o wartości
nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 11 grudnia 2012 roku - Data wykupu: 28 grudnia 2012 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 792,70 PLN. ? ORLEN786100113 o łącznej wartości emisji 150 000 000 PLN, na którą składa się 1 500 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach: - Data emisji: 11 grudnia 2012 roku - Data wykupu: 10 stycznia 2013 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 634,70 PLN. PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN?s subsidiary ? Anwil ? has purchased bonds issued by PKN ORLEN Regulatory announcement no 257/2012 dated 11 December 2012Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 11 December 2012 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Anwil S.A. (?Anwil"). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by Anwil were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:? Series:
ORLEN785281212; value of the bond issue PLN 70 000 000 composed of 700 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond. - Date of issue: 11 December 2012 - Redemption date: 28 December 2012- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 792.70? Series: ORLEN786100113; value of the bond issue PLN 150 000 000 composed of 1 500 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond. - Date of issue: 11 December 2012 - Redemption date: 10 January 2013- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 634.70PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of Anwil. See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006. | |

d4c3zf0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Piotr Chełmiński Członek Zarządu
2012-12-11 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c3zf0

Podziel się opinią

Share
d4c3zf0
d4c3zf0