Trwa ładowanie...
d3rwouq

PKNORLEN - Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej (23/2012)

PKNORLEN - Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej (23/2012)

Share
d3rwouq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że 31 stycznia 2012 roku wygasa umowa dotycząca gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej ("Umowa"), którą PKN ORLEN S.A. zawarł w dniu 23 grudnia 2010 roku z Maury Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ("Maury Sp. z o.o."). W związku z powyższym oraz realizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), PKN ORLEN S.A. zakupi ropę naftową posiadaną przez Maury Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniesie około 374 mln USD (czyli 1 198 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 stycznia 2012 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe. Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A., a tym samym przeniesienie własności surowca na Spółkę, nastąpi w dniu 31
stycznia 2012 roku. W dniu zawarcia umowy, PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę zakupu ropy kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej pomniejszy cenę zakupu surowca o około 63 mln USD (czyli 202 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 stycznia 2012 roku). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w pierwszym kwartale 2012 roku zakup ropy naftowej o wartości około 311 mln USD (czyli 996 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 stycznia 2012 roku). Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Maury Sp. z o.o. ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów. Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT. Maury Sp. z.o.o. jest spółką specjalnego przeznaczenia, zawierającą w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową, należącą w 100% do RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o.,
podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland N.V. Patrz także: raport bieżący nr 214/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The agreement for keeping of crude oil obligatory inventories has expiredRegulatory announcement no 23/2012 dated 31 January 2012Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 31 January 2012 the agreement for gathering and keeping of crude oil obligatory inventories (?Agreement"), concluded on 23 December 2010 between PKN ORLEN and Maury Sp. z o.o., headquartered in Warsaw (?Maury"), expires.Due to the abovementioned and realization of the Act of 16 February 2007 on stocks of crude oil, petroleum products and natural gas, the principles of proceeding in circumstances of a threat to the fuel security of the State and disruption on the petroleum market (Journal of Laws no. 52, item 343 as amended) PKN ORLEN will purchase crude oil owned by Maury. The value of transaction will amount to ca. USD 374 m (i.e. PLN 1 198 m, based on the average USD/PLN exchange rate as of 31 January 2012, as stated by the National Bank of Poland). The crude oil price was established according to market
quotations.Transfer of payment by PKN ORLEN and transfer of crude oil ownership to PKN ORLEN will be made on 31 January 2012.On the day of conclusion of the Agreement, PKN ORLEN hedged purchase price of crude oil with futures contract. Through the settlement of the hedging transaction purchase price of crude oil will be reduced by ca. USD 63 m (i.e. PLN 202 m, based on the average USD/PLN exchange rate as of 31 January 2012, as stated by the National Bank of Poland). As a result of these operations PKN ORLEN will recognize in the first quarter 2012 purchase of crude oil in the amount of ca. USD 311 m (i.e. PLN 996 m, based on the average USD/PLN exchange rate as of 31 January 2012, as stated by the National Bank of Poland).Additionally within the period of the agreement of gathering and keeping of crude oil obligatory inventories Maury made payments to PKN ORLEN for guaranteeing of inventories storage.All amounts presented in the announcement do not include VAT. Maury is a SPV which in its statutory
activities includes turnover of crude oil. Maury is 100% controlled by RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., which is a subsidiary of Royal Bank of Scotland N.V.See also: regulatory announcement no 214/2010 dated 23 December 2010. | |

d3rwouq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2012-01-31 Grażyna Piotrowska-Oliwa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

Podziel się opinią

Share
d3rwouq
d3rwouq