Trwa ładowanie...
dp2yfgo

PKP CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany st ...

PKP CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu (44/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (?Spółka?) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?NWZ?), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. NWZ odbędzie się dnia 29 września 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż celem NWZ jest przyjęcie zmian do Statutu Spółki, których wykaz wraz z obowiązującymi postanowieniami Statutu został zamieszczony poniżej: W § 5 ust. 1 Statutu po pkt 2 dodaje się pkt 2a), w brzmieniu: ?2a) działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w tym: a)działalność holdingów finansowych PKD ? 64.20.Z, b)pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD ? 64.99.Z, c)pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD ? 66.19.Z.? Dotychczasowy § 5 ust. 1 pkt 3 Statutu, w brzmieniu: ?3)
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym: a)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD ? 69.20.Z, a1) badania i analizy związane z jakością żywności PKD ? 71.20.A, b)pozostałe badania i analizy techniczne PKD ? 71.20.B, c)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD ? 72.19.Z, d)działalność agencji reklamowych PKD ? 73.11.Z, e)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD ? 73.12.A, f)pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD ? 73.12.B, g)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD ? 73.12.C, h)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD ? 73.12.D, i) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD ? 74.90.Z.? otrzymuje brzmienie: ?3) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym: a)działalność
rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD ? 69.20.Z, a1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD ? 70.10.Z, a2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD ? 70.22.Z, a3) badania i analizy związane z jakością żywności PKD ? 71.20.A, b)pozostałe badania i analizy techniczne PKD ? 71.20.B, c)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD ? 72.19.Z, d)działalność agencji reklamowych PKD ? 73.11.Z, e)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD ? 73.12.A, f)pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD ? 73.12.B, g)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD ? 73.12.C, h)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD ? 73.12.D, i)pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD ? 74.90.Z.? Dotychczasowy § 5 ust. 1 pkt 9 Statutu w brzmieniu: ?9) inna działalność, w tym: a) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego PKD ? 33.17.Z, b)wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD ? 35.30.Z, c)pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD ? 64.19.Z, d)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD ? 85.59.B, e)wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD ? 58.14.Z, 4 f)pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z, g)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD ? 63.11.Z, h)stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD ? 70.21.Z, i)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD ? 70.22.Z, j)badanie rynku i opinii publicznej PKD ? 73.20.Z, k)działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD ? 78.10.Z, l)pozostała działalność związana z
udostępnianiem pracowników PKD ? 78.30.Z, m)działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD ? 82.11.Z, n)działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD ? 82.30.Z.? otrzymuje brzmienie: ?9) inna działalność, w tym: a)naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego PKD ? 33.17.Z, b)wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD ? 35.30.Z, c)pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD ? 64.19.Z, d)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD ? 85.59.B, e)wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD ? 58.14.Z, 4 f)pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z, g)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD ? 63.11.Z, h)stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD ? 70.21.Z, i)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD ? 70.22.Z, j)badanie rynku i opinii publicznej PKD ? 73.20.Z,
k)działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD ? 78.10.Z, l)pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD ? 78.30.Z, m)działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD ? 82.11.Z, n)działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD ? 82.30.Z, o)działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD ? 82.91.Z, p)pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD ? 82.99.Z.? Dotychczasowy § 14 ust. 6 pkt 2, 3, 6 i 7 Statutu w brzmieniu: ?2)w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji, którego skład i funkcje określa § 26 ust. 3 i 4; 3)postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje i organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu (?doradca rekrutacyjny?); do zadań doradcy rekrutacyjnego należy
organizacja i obsługa postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem komitetu ds. nominacji, w szczególności przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; doradca rekrutacyjny sporządza pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Statutu, szczegółowe kompetencje i zadania doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; 6)z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komitet ds. nominacji przyjmuje protokół, który powinien w szczególności zawierać oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; szczegółową treść protokołu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść do publicznej wiadomości w
formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki; 7)po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia.? otrzymuje brzmienie: ?2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji i
wynagrodzeń, którego skład i funkcje określa § 26 ust. 3 i 4; 3) postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje i organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu (?doradca rekrutacyjny?); do zadań doradcy rekrutacyjnego należy organizacja i obsługa postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń, w szczególności przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; doradca rekrutacyjny sporządza pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Statutu, szczegółowe kompetencje i zadania doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; 6) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komitet ds. nominacji i wynagrodzeń
przyjmuje protokół, który powinien w szczególności zawierać oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; szczegółową treść protokołu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść do publicznej wiadomości w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki; 7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji i wynagrodzeń przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień
Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji i wynagrodzeń; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia.? Dotychczasowy § 26 ust. 3 i 4 Statutu w brzmieniu: ?3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego. 4. Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.? otrzymuje brzmienie: ?3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji i wynagrodzeń, w którego skład wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek
Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego. 4. Komitet ds. nominacji i wynagrodzeń organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.? Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1), 2), 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 2_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | inne | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2015-09-02 Jacek Neska Członek Zarządu ds. Handlowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo