Trwa ładowanie...
dw00w1w
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Share
dw00w1w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 22.10.2013 r. zawarł z podmiotem trzecim przedwstępną umowę sprzedaży dwóch działek nr 2/97 i 2/115 o łącznej powierzchni 23.211 m2 położonych w Warszawie dzielnicy Wilanów za kwotę netto 27 mln zł, tj. brutto 33,2 mln zł. Podpisanie umowy przenoszącej i zapłata ceny nastąpi po spełnieniu się warunków przewidzianych w umowie przedwstępnej, co powinno nastąpić w II kwartale 2014 roku. Środki pozyskane ze sprzedaży przedmiotowych działek zostaną w całości przeznaczone na przedterminowy częściowy wykup obligacji Spółki o wartości 28 mln zł wyemitowanych w dniu 26.09.2012 r., z terminem wykupu przypadającym na dzień 28.09.2015 r. Dzięki przedmiotowej transakcji Polnord zamierza, zgodnie z przyjętą strategią, dokonać istotnej redukcji zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych. 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 51 579 61 671
12 763 15 407
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 592 -1 983 641 -495
ZYSK (STRATA) BRUTTO 4 544 2 540 1 124 635
ZYSK (STRATA) NETTO 2 661 2 575 658 643
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ 1 736 1 556 430 389
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 796 -3 035 692 -758
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -464 192 -115 48
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2 214 -1 933 -548 -483
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 118 -4 776 -29 -1 193
LICZBA AKCJI ( W SZT.) 103 817 025 103 817 025 103 817 025 103 817 025
ZYSK (STRATA) NA JEDNA AKCJE ZWYKŁĄ ( W PLN/EUR) 0,03 0,02 0,01 0,01
30.09.2011 r. 31.12.2010 r. 30.09.2011 r. 31.12.2011 r.
AKTYWA RAZEM 65 672 60 976 14 888 15 397
AKTYWA OBROTOWE 42 270 36 535 9 582 9 225
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 43 201 39 918 9 794 10 080
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 4 908 2 926 1 113 739
ZOBOWIĄZANIA KTÓTKOTERMINOWE 38 293 36 992 8 681 9 341
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 22 471 21 058 5 094 5 317
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 20 783 20 295 4 711 5 125
LICZBA AKCJI ( W SZT.) 103 817 025 103 817 025 103.817.025 103.817.025
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( W PLN/ EUR) 0,22 0,20 0,05 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
PMPG SA_skrocone skonsolidowane srodroczne sprawozdanie finansowe za III kwarta 2011 r.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP ZA III KWARTAŁ 2011 R.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 146C 21
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)
dw00w1w

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Michał M. Lisiecki Prezes Zarzadu Michał M. Lisiecki
2011-11-07 Tomasz Sadowski Wiceprezes Zarządu Tomasz Sadowski
OSOBA, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:
2011-11-07 Grażyna Kozłowska Dyrektor Finansowy Grażyna Kozłowska

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w