Trwa ładowanie...
d3eiepu

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Wa ...

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r. (62/2015)

Share
d3eiepu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04.09.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.09.2015r. raportem bieżącym z dnia 28.08.2015r. o numerze 61/2015 Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r. po uzupełnieniu jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. obniżenia kapitału
zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki, b. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, c. zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G, d. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki e. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 do obrotu na rynku
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. f. uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego. g. zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. h. zmiany Statutu Spółki, i. dalszego istnienia Spółki, j. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych k. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W
załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w treści zaproponowanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały oznaczony został numerem 13. Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uzupełnione uchwały na NZW 25092015.pdf | | | | | | | | | | |
| | Fromularz Pełnomocnictwa NZW uzupełniony.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 290 57 97 | | (22) 290 57 97 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@platyn.pl | | www.platynoweinwestycje.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Mateusz Kierzkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu