Trwa ładowanie...
dovhe7g
espi

POLCOLORIT - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki (22/2012)

POLCOLORIT - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki (22/2012)

Share
dovhe7g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 20 października 2012 r. oraz działając na podstawie § 38 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) Zarząd Polcolorit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 listopada 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia ?Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki, która dokonana została na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 20 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z treścią postanowienia wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 5.178.865,20 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć
złotych dwadzieścia groszy)." W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, że z chwilą rejestracji w KRS nastąpiły poniższe zmiany w Statucie Spółki: W § 6 ust. 2 lit d Statutu Spółki było: "d. (1) kapitał zakładowy spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. (2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 września 2007 r. (3) Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. (2) (4) Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do dnia 31 marca 2010 r." W § 6 ust. 2 lit. d. Statutu Spółki jest: "d.
(1) kapitał zakładowy spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.178.865,20 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), poprzez emisję nie więcej niż 51.788.652 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. (2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r. (3) Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 2. (4) Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane w terminie 1 roku od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2.". O dokonaniu rejestracji kolejnych zmian w Statucie Spółki, wynikających z uchwał nr 7 i 8 podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. w dniu 20 października 2012 r. (umorzenie i scalenie akcji), Spółka będzie informowała w późniejszych raportach bieżących. Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż warunkiem dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego jest objęcie akcji zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, zmienioną Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 20 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. oraz zmiany Statutu Spółki, o czym Emitent
będzie informował w późniejszych raportach bieżących. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dovhe7g

| | | POLCOLORIT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLCOLORIT | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-573 | | Piechowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jeleniogórska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 075 75 47 310 | | 075 75 47 326 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polcolorit@polcolorit.pl | | polcolorit.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 611-17-15-343 | | 230376371 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 BARBARA URBANIAK-MARCONI WICEPREZES ZARZĄDU BARBARA URBANIAK-MARCONI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dovhe7g

Podziel się opinią

Share
dovhe7g
dovhe7g