Trwa ładowanie...
d130am0
d130am0
espi

POLFA SA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (4/2015) - EBI

POLFA SA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d130am0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Polfa S.A. podjęła w dniu 3 lutego 2015r. uchwałę o uzupełnieniu składu Rady w drodze powołania Pana Lucjana Brudzyńskiego. Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zakończy się wraz z końcem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, która wynosi 3 lata. Pan Lucjan Brudzyński jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu prawno-menedżerskiego oraz kierowania projektami europejskimi. Pan Lucjan Brudzyński związany jest z podmiotami sektora pozarządowego oraz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i szkoleń. Poprzednio pełnił następujące funkcje: - 2014r. ? nadal - Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP, Prezes Zarządu; - 2013r. ? nadal - Związek Harcerstwa Polskiego, Zastępca Naczelnika ZHP, członek Zarządu; - 2012r. ? nadal - Toucan Spółka z o.o., Członek Rady
Nadzorczej; - 2011r. ? nadal - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Członek Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014; - 2011r. ? nadal - Best-Harctur Spółka z o.o. w likwidacji, Likwidator; - 2009r. ? nadal - Promea Lucjan Brudzyński, Właściciel; - 2005r. ? nadal - Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością; - 2011r. ? 2014r. - Kancelaria Prezydenta RP, Członek Zespołu ds. finansowania organizacji pozarządowych; - 2009r. ? 2013r. - Związek Harcerstwa Polskiego, Dyrektor finansowy ZHP (skarbnik ZHP), członek Zarządu; - 2012r. ? 2013r. - BM Medical SA, Członek Rady Nadzorczej; - 2010r. ? 2011r. - Stabilator Sp. z o.o., Dyrektor ds. Administracji i Organizacji; - 2006r. ? 2010r. - Fundacja Światowe Jamboree, Wiceprezes Zarządu; - 2008r. ? 2009r. - Qwantum Systemy Zarządzania Sp. z o.o., Dyrektor Operacyjny; - 2004r. ? 2005r. - Agencja Rozwoju Pomorza
S.A., Specjalista w dziale Regionalna Instytucja Finansująca ? sekcja kontraktowania; - 2003r. ? 2007r. - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot, Komendant Hufca; - 2002r. ? 2004r. - Kancelaria Radców Prawnych ?CIC? Danuta Pikor Michał Behnke Sp. p., Doradca prawny. Pan Lucjan Brudzyński, poza Emitentem, nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. W okresie ostatnich trzech lat Pan Lucjan Brudzyński nie był wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich trzech lat Pan Lucjan Brudzyński był członkiem organów zarządzających lub nadzorujących w następujących podmiotach: - od 2014r. ? Prezes Zarządu Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP - od 2013r. ? Zastępca Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego ? Członek Zarządu ZHP; - 2009r. ? 2013r. ? Dyrektor finansowy Związku Harcerstwa Polskiego, Członek Zarządu ZHP, - od 2012r. ? Członek Rady Nadzorczej Toucan Spółka z o.o. - 2012r. ? 2013r. ? Członek Rady Nadzorczej BM Medical S.A., Pan Lucjan
Brudzyński nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Lucjan Brudzyński nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Pan Lucjan Brudzyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Lucjan Brudzyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d130am0

Podziel się opinią

Share
d130am0
d130am0