Trwa ładowanie...
d349jrv

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (2/2012)

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (2/2012)

Share
d349jrv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2012 r. Z.Ch. "Police" S.A. ("Kupujący", "Emitent") zawarły z JSC "Belarusian Potash Company" z siedzibą w Mińsku, Białoruś ("Sprzedający") umowę na zakup soli potasowej ("Umowa"). Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem od przekazania poprzedniego raportu bieżącego tj. od 14.07.2011 r. (raport bieżący nr 35/2011 z 14.07.2011 r.) wyniosła 144.763 tys. zł. Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona Umowa. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31.03.2012 r. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 82.868 tys. zł. Dostawy z tytułu Umowy będą realizowane w partiach ok. 3000 ton +/-10% każda w opcji Sprzedającego, od stycznia do 31 marca 2012 r. z portów na Bałtyku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej
Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? Umowa, oraz łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z JSC "Belarusian Potash Company" w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od dnia przekazania poprzedniego raportu bieżącego dotyczącego umów zawartych z tym kontrahentem przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 30.09.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 717.424 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@zchpolice.com | | www.zchpolice.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Jacek Głowacki Wiceprezes Zaqrządu
2012-01-09 Wojciech Naruć Wiceprezes Zaqrządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

Podziel się opinią

Share
d349jrv
d349jrv