Trwa ładowanie...
d2l9m5m
espi

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (42/2012)

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (42/2012)

Share
d2l9m5m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2012 r. otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę pakietu umów zawartych przez Z. Ch. "Police" S.A ("Emitent", "Kupujący") z EGESA Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna (dawniej Entrade Grupa Sp. z o. o.) ("Sprzedawca"), dotyczących dostaw paliwa gazowego. Po zawarciu wyżej wymienionych umów łączna wartość umów zawartych z tym kontrahentem i jego poprzednikiem prawnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 160.201 tys. zł. Spośród tych umów największą wartość posiada pakiet umów zwartych w dniu 30 listopada 2012 r. obejmujący: 1) Umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego określającą: - postanowienia regulujące tryb zawierania Kontraktów Indywidualnych sprzedaży paliwa gazowego; - szczegółowe postanowienia Kontraktów Indywidualnych; oraz - inne postanowienia dotyczące współpracy pomiędzy stronami w związku z wykonywaniem Kontraktów Indywidualnych oraz tej umowy. Umowa zawarta została na czas
nieoznaczony. 2) Zawarty w oparciu o opisaną wyżej Umowę ramową Kontrakt Indywidualny ("Kontrakt") regulujący warunki sprzedaży paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. Kontrakt określa roczną ilość oraz sposób ustalania miesięcznych i tygodniowych nominacji dostarczanego Paliwa Gazowego. Cena kontraktowa ustalana będzie na podstawie formuły cenowej opartej o Indeks Dnia Następnego na London Energy Brokers? Association oraz średni dzienny kurs EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Sprzedawca dokona zabezpieczenia wykonania Umowy i Kontraktu poprzez wystawienie podpisanego przez siebie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poprzez złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Pozostałe warunki Kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tego Kontraktu lub
równowartości w złotych 200 tys. euro Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Kontraktu wynosi 107.700 tys. zł. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? wartość Kontraktu oraz łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z EGESA Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna i jego poprzednikiem prawnym w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.09.2012 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 990.410 tys. zł). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@zchpolice.com | | www.zchpolice.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Rafał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu
2012-11-30 Marek Putzlacher Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

Podziel się opinią

Share
d2l9m5m
d2l9m5m