Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

POLLENAE - Raport kwartalny SA-Q 4/2010

POLLENAE - Raport kwartalny SA-Q 4/2010
Share
d27uut4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 736 25 969 7 426 5 983
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 624 754 156 174
Zysk (strata) brutto 535 651 134 150
Zysk (strata) netto 372 651 93 150
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -311 1 425 -78 328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 -796 -12 -183
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 -5
Przepływy pieniężne netto, razem -359 609 -90 140
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 209 17 914 4 598 4 361
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 461 3 538 874 861
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 369 3 458 851 842
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 748 14 376 3 724 3 499
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 659 5 659 1 429 1 377
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 0,23 0,03 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,21 5,08 1,32 1,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
data przekazania: 2011-02-25
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S
(pełna nazwa emitenta)
POLLENAE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-616 ŁódĽ
(kod pocztowy) (miejscowość)
6 Sierpnia 15/17
(ulica) (numer)
042 633 98 55 042 632 43 90
(telefon) (fax)
pollena@pollenaewa.com.pl www.pollenaewa.com.pl
(e-mail) (www)
727-012-55-54 470035135
(NIP) (REGON)
d27uut4

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2010.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Marcin Łątkowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 5 396 5 520 6 009 6 009
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 6 8 8
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 5 314 5 422 5 874 5 874
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77 92 127 127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 77 92 127 127
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 12 813 14 505 11 905 11 905
Zapasy 7 090 7 838 6 184 6 184
Należności krótkoterminowe 5 285 5 853 4 950 4 950
Od jednostek powiązanych 3 744 4 384 2 641 2 641
Od pozostałych jednostek 1 541 1 469 2 309 2 309
Inwestycje krótkoterminowe 329 619 688 688
Krótkoterminowe aktywa finansowe 329 619 688 688
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 329 619 688 688
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109 195 83 83
A k t y w a r a z e m 18 209 20 025 17 914 17 914
PASYWA
Kapitał własny 14 748 14 867 14 376 14 376
Kapitał zakładowy 5 659 5 659 5 659 5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 7 656 7 656 7 004 7 004
Kapitał z aktualizacji wyceny 829 829 830 830
Pozostałe kapitały rezerwowe 232 232 232 232
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 372 491 651 651
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 461 5 158 3 538 3 538
Rezerwy na zobowiązania 66 54 53 53
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 7 6 6
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 61 47 47 47
długoterminowa 9 6 9 9
krótkoterminowa 52 41 38 38
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 3 369 5 034 3 458 3 458
Wobec jednostek powiązanych 445 650 216 216
Wobec pozostałych jednostek 2 833 4 245 3 155 3 155
Fundusze specjalne 91 139 87 87
Rozliczenia międzyokresowe 26 70 27 27
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 26 70 27 27
długoterminowe 2 2
krótkoterminowe 26 70 25 25
P a s y w a r a z e m 18 209 20 025 17 914 17 914
Wartość księgowa 14 748 14 867 14 376 14 376
Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,21 5,25 5,08 5,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnićjedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 387 29 736 7 478 25 969
od jednostek powiązanych 5 512 23 244 5 358 19 448
Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 322 29 470 7 400 25 727
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 65 266 78 242
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 883 23 106 5 965 20 373
jednostkom powiązanym 4 636 19 246 4 370 15 342
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 811 22 853 5 880 20 124
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 72 253 85 249
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 504 6 630 1 513 5 596
Koszty sprzedaży 533 2 013 355 1 502
Koszty ogólnego zarządu 1 065 3 928 956 3 481
Zysk (strata) ze sprzedaży -94 689 202 613
Pozostałe przychody operacyjne 53 161 199 381
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje 31 97 35 104
Inne przychody operacyjne 22 64 164 277
Pozostałe koszty operacyjne 82 226 136 240
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37 119 110 142
Inne koszty operacyjne 45 107 26 98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -123 624 265 754
Przychody finansowe 2 6 2 6
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 2 6 2 6
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe 16 95 44 109
Odsetki w tym: 1 2
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 16 95 43 107
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -137 535 223 651
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -137 535 223 651
Podatek dochodowy -18 163 -38
część bieżąca -31 114
część odroczona 13 49 -38
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -119 372 261 651
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 372 651
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 829 600 2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 376 14 376 13 725 13 725
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 376 14 376 13 725 13 725
Kapitał zakładowy na początek okresu 5 659 5 659 5 659 5 659
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 659 5 659 5 659 5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 7 656 7 004 8 250 8 250
Zmiany kapitału zapasowego 652 -1 246 -1 246
zwiększenia (z tytułu) 652
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 651
zbycia środków trwałych 1
zmniejszenia (z tytułu) 1 246 1 246
pokrycia straty 1 246 1 246
Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 656 7 656 7 004 7 004
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 829 830 830 830
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 1
zbycia środków trwałych 1
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 829 829 830 830
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 232 232 232 232
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 232 232 232 232
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 491 651 -1 246 -1 246
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 491 651
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 651
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 651
odpis na kapitał zapasowy 651
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 491
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 246 1 246
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 246 1 246
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 1 246 1 246
pokrycie straty z kapitału zapasowego 1 246 1 246
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 491
Wynik netto -119 372 651 651
zysk netto 372 651 651
strata netto -119
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 748 14 748 14 376 14 376
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 748 14 748 14 376 14 376
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -119 372 261 651
Korekty razem -171 -683 35 774
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanychwycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 128 615 154 613
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 11 12 28 36
Zmiana stanu zapasów 749 -905 817 -574
Zmiana stanu należności 569 -335 383 248
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 684 -93 -1 319 429
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 56 23 -28 21
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -290 -311 296 1 425
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 48 129 796
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48 129 796
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -48 -129 -796
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 20
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 19
Odsetki 1
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -20
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -290 -359 167 609
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -290 -359 167 609
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 619 688 521 79
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 329 329 688 688
o ograniczonej możliwości dysponowania 3 3 12 12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
d27uut4

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2010.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4