Trwa ładowanie...
d3w54ik
espi
14-11-2012 00:03

POLMED S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

POLMED S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

Share
d3w54ik
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ POLMED
Przychody ze sprzedaży: 21 549 15 561 5 101 3 922
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 268 1 151 -300 290
Zysk ( strata) brutto -1 609 1 227 -381 309
Zysk (strata) netto -1 594 1 075 -377 271
01.01.-30.06.2012 01.01-31.12.2011 01.01-30.06.2012 01.01-31.12.2011
AKTYWA TRWAŁE 44 469 45 051 10 436 11 301
ZAPASY 166 190 39 47
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 9 474 7 885 2 223 1 978
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 723 3 913 170 981
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 82 82 19 21
AKTYWA RAZEM 54 914 57 121 12 887 14 328
KAPITAŁ WŁASNY 34 892 36 047 8 188 9 042
REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 335 380 79 95
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 9 733 9 925 2 284 2 490
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 8 869 9 593 2 081 2 406
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1 085 1 176 255 295
PASYWA RAZEM 54 914 57 121 12 887 14 328
01.01-30.06.2012 01.01-31.12.2011 01.01-30.06.2012 01.01-31.12.2011
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -744 106 -176 27
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -1 630 -9 335 -386 -2 353
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -816 -208 -193 -52
ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -3 190 -9 437 -755 -2 379
Zysk (strata) netto -1 594 1 075 -377 271
Liczba akcji 28.350.061 28.350.061 28.350.061 28.350.061
Zysk podstawowy przypadający na 1 akcję -0,06 0,04 -0,01 0,01
Zysk rozwodniony przypadający na 1 akcję -0,06 0,04 -0,01 0,01
WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI POLMED S.A.
Przychody ze sprzedaży: 21 931 15 239 5 191 3 841
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 570 1 263 -372 319
Zysk ( strata) brutto -1 934 1365 -458 344
Zysk (strata) netto -1 867 1212 -442 306
30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
AKTYWA TRWAŁE 39 152 40 478 9 188 10 153
ZAPASY 166 190 39 48
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 9 134 6 611 2 143 1 658
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 78 382 18 96
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 63 79 15 20
AKTYWA RAZEM 48 592 47 740 11 403 11 975
KAPITAŁ WŁASNY 35 029 36 456 8 220 9 145
REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 262 380 61 95
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 884 2 634 442 661
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 10 340 7 101 2 426 1 781
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1 077 1 169 253 293
PASYWA RAZEM 48 592 47 740 11 403 11 975
01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 230 1 543 54 389
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 540 -9 060 128 -2 284
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1 074 -2 052 -254 -517
ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -304 -9 569 -72 -2 412
Liczba akcji 28.350.061 28.350.061 28.350.061 28.350.061
Zysk podstawowy przypadający na 1 akcję -0,07 0,04 -0,02 0,01
Zysk rozwodniony przypadający na 1 akcję -0,07 0,04 -0,02 0,01
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2012 przeliczone są wg średniego kursu Euro ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2012 4,2613 Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2011 przeliczone są wg średniego kursu Euro ustalonego przez NBP na dzień 30.06.2011 3,9866 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 30.06.2012 przeliczono wg kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. na dzień 30.06.2012 4,2246 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01 do 30.06.2011 przeliczono wg kursu średniego obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. na dzień 30.06.2011 3,9673
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSFF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-13 | | | | | | | |
| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | polmed@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 2012-11-13 o treści:
Korekta skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu półrocznego PSr 2012 za I półrocze roku 2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
POLMED S.A. PSr2012.pdf
Raport skrócone śródroczne skons SF za okres 01 01 2012-30 06 2012 GK POLMED.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2012-11-13 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w54ik
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3w54ik