Trwa ładowanie...
d1djpsq
d1djpsq
espi

POLMED S.A. - Zawarcie umowy - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniających łączn...

POLMED S.A. - Zawarcie umowy - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (7/2013)
Share
d1djpsq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 14 marca 2013 r. doręczona została Emitentowi umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o szacunkowej łącznej wartości 2.708.000,00 zł. zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ). Tym samym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów oraz aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 szacowana jest na 10.364.000,00 zł. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Emitent uczestniczy w kolejnych postępowaniach konkursowych na świadczenie usług medycznych w ramach umów z NFZ, o wynikach których Emitent będzie przekazywał informacje do publicznej wiadomości w kolejnych raportach bieżących. Przedmiotem Umowy nr 11/000865/POZ-NS/13 z dnia 28 lutego 2013 roku jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dalej Umowa). Czas obowiązywania Umowy określony
został na okres od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. W zakresie warunków finansowania ustalono maksymalną kwotę zobowiązania NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 w wysokości 2.708.000,00 zł. (dwa miliony siedemset osiem tysięcy złotych). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości Umowy za cały okres jej obowiązywania. Możliwe jest jedynie dokonanie przez Emitenta szacunkowego określenia, iż w okresie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wartość przedmiotowej Umowy wyniesie około 2.708.000,00 zł, tj. w wysokości
zbliżonej do ustalonej Umową maksymalnej kwoty zobowiązań NFZ wobec Spółki. W zakresie kar umownych postanowiono, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na niego karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na
zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. NFZ jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów lub aneksów do umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 wynosi 10.364.000,00 zł. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż uczestniczy w kolejnych postępowaniach konkursowych na świadczenia medyczne w ramach umów z NFZ i liczy na dalsze zwiększenie łącznej wartości umów, o czym będzie niezwłocznie informował w kolejnych raportach bieżących. Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
polmed@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724 192110780
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2013-03-14 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1djpsq

Podziel się opinią

Share
d1djpsq
d1djpsq