Trwa ładowanie...
d3okhib

POLSAT OFE miesięczna struktura aktywów - korekta

...

d3okhib
d3okhib

11.10. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 30 września 2010 r. - Korekta.

Lp Kategoria lokat Procentowa
część
wartości
aktywów

 1. Obligacje, bony i inne papiery 58,23% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
 2. Obligacje i inne dłużne papiery 0,09% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,75% wartościowe w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 39,37% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0,11% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00%
 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte
 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 9. Obligacje i inne dłużne papiery 0,32% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )
 11. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
 13. Obligacje i inne dłużne papiery 0,15% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP
 14. Inne lokaty, które może, w drodze 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych
 15. Środki pieniężne 0,85%
 16. Należności 0,13%

kom abs

d3okhib
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3okhib