Trwa ładowanie...
d3foyzc

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta (13/2015)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta (13/2015)

Share
d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca zawarta przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 01.09.2015 r. spółka zależna Emitenta - Odlewnia Żeliwa ?ŚREM? S.A. zawarła ze spółką Skylark 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Black spółka komandytowo-akcyjna umowę leasingu finansowego, której przedmiotem jest leasing przez Odlewnia Żeliwa ?ŚREM? S.A. prawa do nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 35,4126ha wraz z posadowionymi na nich budowlami i urządzeniami. Łączna wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 72.483.287,00 zł. Umowa została zawarta na czas określony 10 lat (120 miesięcznych rat leasingowych), odsetki leasingowe naliczane będą według zmiennej stopy procentowej w wysokości stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę finansującego. Zabezpieczenie płatności wynikających z umowy leasingu stanowi weksel własny in blanco nie na zlecenie wraz z deklaracja wekslową wystawiony przez Odlewnię Żeliwa ?ŚREM? S.A. Po zakończeniu umowy leasingu i uiszczeniu wszystkich opłat z niej wynikających Odlewni
Żeliwa ?ŚREM? S.A. będzie przysługiwało prawo wykupu przedmiotu leasingu bez żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz finansującego. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.06.2015 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 64 10 | | +48 32 359 63 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pgo-sa@pgo-sa.com.pl | | www.pgo-sa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7712374309 | | 590722383 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc