Trwa ładowanie...
d3mu11x

POLWAX S.A. - Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2015-2020. (8/2015)

POLWAX S.A. - Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2015-2020. (8/2015)

Share
d3mu11x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2015-2020. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 3.03.2015r. zatwierdził Strategię rozwoju i działania Polwax S.A. na lata 2015-2020 oraz zawartą w niej politykę dywidendową Spółki. Podstawowym celem Zarządu Emitenta jest wzrost wartości Polwax dla akcjonariuszy osiągany poprzez wzrost uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży oraz rentowności Spółki, a w konsekwencji wzrost jej wyników finansowych, przy jednoczesnym stopniowym umacnianiu pozycji rynkowej w Polsce i w Europie. Nadrzędnym celem strategicznym Polwax S.A. jest stopniowe przekształcenie profilu działalności Spółki, którego celem jest ulokowanie Spółki w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych, charakteryzujące się znacznie wyższą marżowością. Efektem zmian w profilu Polwax będzie przekroczenie do 2020 roku progu 50% udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży Spółki przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu sprzedaży i
podniesieniu rentowności prowadzonej działalności operacyjnej, czego efektem będzie wzrost wyników finansowych i umocnienie pozycji rynkowej Spółki. Główne strategiczne cele cząstkowe Spółki służące do osiągnięcia zdefiniowanego powyżej celu nadrzędnego obejmują: ? Zmianę portfolio produktowego Spółki, ? Rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych, ? Budowę instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w oparciu o licencję Thyssen-Krupp UHDE o zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie, ? Ekspansję na nowe rynki zbytu, ? Dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw, ? Wzrost efektywności funkcjonowania Spółki, ? Politykę dywidendową zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie rekomendował w latach 2015-2020 wypłatę z zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki na poziomie 30-50% osiągniętego zysku netto uwzględniając bieżące potrzeby Spółki i perspektywy jej rozwoju. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym, dotyczące strategii Polwax S.A., nie stanowią
prognozy wyników w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). Podstawa prawna szczegółowa: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mu11x

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-200 | | Jasło | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 13 44 66 241 | | +48 13 44 66 252 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@polwax.pl | | www.polwax.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6852014881 | | 370490581 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2015-03-04 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mu11x

Podziel się opinią

Share
d3mu11x
d3mu11x