Trwa ładowanie...
d1lpkm2
espi

POSITIVE ADVISORY S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udzia...

POSITIVE ADVISORY S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów (8/2012)
Share
d1lpkm2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POSITIVE ADVISORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Positive Advisory S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 kwietnia otrzymał w trybie art. 69 ust. 2 pkt2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2) lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie") zawiadomienie od BPS TFI S.A. ("BPS"). Zawiadomienie dotyczy zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez zarządzane przez BPS Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Contango 2") oraz Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Quantum 2"). W wyniku nabycia przez Contango 2 w dniu 30 marca 2012 r. 118 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, Contango 2 osiągnął w sumie 14,7% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Quantum 2 posiada 66,1% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Contango 2 i Quantum 2 posiadają łącznie 16 779 663 akcji Emitenta, co uprawnia do wykonywania 16
779 663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowi 80,7% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed wymienioną wyżej transakcją Quantum 2 posiadał 66,1% udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zaś Contango 2 posiadał 14,1% udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie Quantum 2 i Contango 2 posiadały 80,2% udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W okresie najbliższych 12 miesięcy Quantum 2 i Contango 2 nie wykluczają zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją podmioty zależne od Quantum 2 i Contango 2, które posiadają akcje Emitenta, a także Fundusz nie zawarł z osobami trzecimi jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Artur Bieszczad Prezes Zarządu
2012-04-10 Zbigniew Prussak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lpkm2

Podziel się opinią

Share
d1lpkm2
d1lpkm2