Trwa ładowanie...
d3vx930
d3vx930
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na wierzytelnościach Pragma Faktoring S.A. jako zabezpieczenia emi...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na wierzytelnościach Pragma Faktoring S.A. jako zabezpieczenia emisji obligacji serii A. (69/2011)
Share
d3vx930

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zastaw na wierzytelnościach Pragma Faktoring S.A. jako zabezpieczenia emisji obligacji serii A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 20 kwietnia 2011r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy uczestnictwie Emitent, w postepowaniu o wpisanie zastawu na aktywach Emitenta, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu do rejestru zastawów zastawu na wierzytelnościach Emitenta. Dokonany zastaw jest zabezpieczeniem dla emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. obligacji. O umowie zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowie w sprawie ustanowienia administratora zastawu w związku z dokonaną emisją obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 65/2011 z dn. 13.04.2011r. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące:1. W dniu 19 kwietnia 2011r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, w drodze postanowienia dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu na aktywach Emitenta. Zastawnikiem zgodnie z postanowieniem jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zastawcą
jest Emitent.2. Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta. Zbiór wierzytelności charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowiących całość gospodarczą (portfel wierzytelności nabywanych przez Emitenta na podstawie umów faktoringu od klientów (Faktorantów), przysługujących w stosunku do odbiorców usług lub towarów dostarczanych przez Faktorantów oraz wierzytelności z tytułu udzielanych przez Emitenta pożyczek).3. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 40.000.000,- zł i jest równa wartości ewidencyjnej zastawionych aktywów.4. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 25.000.000 zł oraz odsetki w wysokości WIBOR 6M powiększonymi o marżę w wysokości 4,5%.5. Członek Rady Nadzorczej Emitenta Jacek Obrocki pełni funkcję Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej oraz Prokurenta Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. (Zastawnik).6. Kryterium uznania aktywów będących przedmiotem zastawu za aktywa znacznej wartości jest wysokość sumy zabezpieczenia przekraczająca 10%
kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-748 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mieczyków 14
(ulica) (numer)
32 250 55 18 32 250 55 17
(telefon) (fax)
kontakt@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
634-24-27-710 277573126
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2011-04-20 Prokurent Jerzy Sagan

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vx930

Podziel się opinią

Share
d3vx930
d3vx930