Trwa ładowanie...
d3z1ieg
espi

PRÓCHNIK - RB 13/2013 - życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące nowych członków or...

PRÓCHNIK - RB 13/2013 - życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące nowych członków organów Spółki. (13/2013)
Share
d3z1ieg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 13/2013 - życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące nowych członków organów Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Próchnik S.A. ("Spółka"), działajĄc na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 21-22 w zwiazku z § 27 i 28 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równowazne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebądącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku niniejszym przekazuje życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące nowych członków organów Spółki: Pan Rafał Bauer jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych - magistrem ekonomii o specjalności ekonometria. Pan Rafał Bauer posiada ponad 18-letnie doświadczenie w restrukturyzacji i transakcjach M&A. Pan Rafał Bauer pełni funkcję Prezesa
Zarządu Next Media Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Soho Factory sp. z o.o. Zasiada w radach nadzorczych spółek, m.in.: Scanmed Multimedis S.A., Cracovia Property Sp. z o.o., Browar Gontyniec S.A. oraz Scan Development sp. z o.o., Kolejowa Invest sp. z o.o. SKA. Pan Rafał Bauer od 26 maja 2009r. do 23 listopada 2012r.pełnił funkcję Prezesa Zarządu Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., natomiast od 1 stycznia 2013 r. do 12 lutego 2013 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Black Lion Fund S.A., w latach 2009 do 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Scanmed S.A., od 2006 r. do 15 lipca 2008 r. Prezesa Zarządu Vistula & Wólczanka S.A. , ponadto od kwietnia 2004 - Prezes Zarządu Wólczanka S.A., w latach 2003-2004 - Prezes Zarządu Hollywood Video S.A.,1999-2003 - Prezes Zarządu Sokółka Okna i Drzwi S.A., 1998-1999 - Prezes Zarządu Huta Szkła Ujście S.A., 1995-1999 - Dyrektor Inwestycyjny International Westfund Holdings Limited, 1993-1995-Doradca Prezesa Powszechny Bank Kredytowy S.A. Departament
Restrukturyzacji. Pan Rafał Bauer zasiadał w radach nadzorczych spółek: Próchnik Spółka Akcyjna, Wólczanka Production 1 sp. z o.o., Wólczanka Production 2 sp. z o.o., Wólczanka Production 3 sp. z o.o., VM Inwestment Spółka Akcyjna. Pan Rafał Bauer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Rafał Bauer nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Wandzel ma 43 lata, studiował prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończył Program Zaawansowanego Zarządzania (AMP) na IESE Business School (Universytet Nawarry). Jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów IESE. W przeszłości pełnił funkcję w organach następujących spółek: W latach 2006 ? 2008 - Prezes Zarządu Supernova Capital S.A., w latach 2005 ?
2007 - Prezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o. w latach 2006-2007 ? Prezes Zarządu II NFI S.A. w latach 2003-2004 - Prezes Zarządu CA IB Pre IPO Management Sp. z o.o., od 1999 r. - Prezes Zarządu BTW Investment Services SA., w latach 1999-2001 był Wiceprzewodniczącym Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w latach 1995-1999 pełnił funkcję Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu w Domu Maklerskim BMT S.A., w 1999r. był jednocześnie członkiem zarządu funduszu BB Investment S.A. Pan Maciej Wandzel uprzednio zasiadał również m. in. w Radach Nadzorczych spółek : Vistula & Wólczanka, Amica Wronki S.A., Śrubex SA, Obecnie Pan Maciej Wandzel pełni funkcję Prezesa Zarządu Black Lion Fund S.A. oraz zasiada w Radach Nadzorczych Spółek: Scanmed S.A., Kolejowa Invest sp. z o.o. S.K.A, Next Media sp. z o.o. oraz Radach Nadzorczych spółek Bazar Poznański SA. Marcelin Management sp. z o.o., Ekstraklasa Spółka Akcyjna, KKS Lech Poznań S.A. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Pan Maciej Wandzel nie prowadzi
działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Maciej Wandzel nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Piotr Janczewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej ? magistrem ekonomii o specjalności Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu operacyjnym, strategicznym i finansowym, a także prowadzeniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Projektów w SOHO Factory Sp. z o.o. Do listopada 2012 roku pełnił funkcje Dyrektora ds. Projektów w Fund Management Black Lion Sp. z o.o. SKA, W okresie 2009-2010 Prezes Zarządu WPS Kolbet SA w Suwałkach i Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. w Goczałkowie. W latach 2005-2009 związany z grupą kapitałową FAM,
gzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A., Prezesa Zarządu FAM Cynkowanie Ogniowe S.A, Prezesa Zarządu Mostostal Wrocław S.A. (od 2004 roku), Prezesa Zarządu FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Od 1999 do 2003 roku Członek Zarządu Sokółka Okna i Drzwi S.A. Wcześniej w latach 1995-1999 pracował jako Investment Manager w Westfund Polska Sp. z o.o. i w okresie 1994-1995 jako Specjalista ds. restrukturyzacji w Centrali Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Pan Piotr Janczewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Black Lion Fund S.A. oraz Recycling Park Sp. z o.o.. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek Zachodni NFI S.A., Stradom S.A., Metalplast System Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Piotr Janczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan
Piotr Janczewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. PanAndrzej Zydorowicz posiada wyższe wykształcenie. Uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 258. Pracę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1995 roku, w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., w którym pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Biura oraz Dyrektora Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta. Od września 2003 r. do sierpnia 2006 roku zatrudniony w CAIB Investment Management S.A., a następnie w BPH TFI S.A. gdzie pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Portfelami Akcji. Od września 2006 roku do września 2008 roku pracował na stanowisku Dyrektora Biura Rynku Publicznego w PZU Asset Management S.A. Do jego obowiązków należało: zarządzanie portfelami i nadzór na procesem inwestycyjnym zespołu biura rynku publicznego. Od kwietnia 2009 r. Członek Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. Jednocześnie, sprawuje funkcję Zarządzającego Portfelem Akcji funduszy ALTUS. Pan Andrzej Zydorowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Zydorowicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124 ŁódĽ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com.pl www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1ieg

Podziel się opinią

Share
d3z1ieg
d3z1ieg