Trwa ładowanie...
d21mflv
espi

PRÓCHNIK - RB 38/2010 - zmiana "Zasad rachunkowości dla Spółki Próchnik S.A." oraz uaktualnienie ...

PRÓCHNIK - RB 38/2010 - zmiana "Zasad rachunkowości dla Spółki Próchnik S.A." oraz uaktualnienie wartości gruntów i budynków Spółki Próchnik S.A. (38/2010)

Share
d21mflv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 38/2010 - zmiana "Zasad rachunkowości dla Spółki Próchnik S.A." oraz uaktualnienie wartości gruntów i budynków Spółki Próchnik S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W celu zapewnienia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej oraz lepszej prezentacji sprawozdańfinansowych, Zarząd Próchnik S.A. w dniu wczorajszym tj. 20.12.2010 r. uchwałą nr 15/2010 dokonał zmiany"Zasad rachunkowości dla Spółki Próchnik S.A." ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego 2010 r. (t.j. 01.01.2010 r.) w następującym zakresie:Zmienia się brzmienie ust 1 w punkcie III.8.10.1. "Zasad rachunkowości dla Spółki Próchnik S.A.III 8.10.1 Zasady obliczania rezerw na niechodliwe zapasy w Spółce Próchnik S.A.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów, towarów i produktów gotowych- Spółka dokonuje zbiorczo odpisów wartości poszczególnych rodzajów zapasów zalegających na magazynach wg następujących zasad:- 100% odpisu na zapasy zalegające na magazynie powyżej 3 lat.W celu zapewnienia prezentacji rzeczywistej wartości będących w posiadaniu Próchnik S.A. składników majątkowych uaktualniona zostaje wartość posiadanych gruntów w wieczystym użytkowaniu gruntu i budynków będących
własnością do kwoty 9.619.000,00 zł. (dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) zgodnej z operatem szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej (WRU) nieruchomości gruntowej, zabudowanej w dniu 05 listopada 2010 r. przez Jolantę Kozłowską (uprawnienia Państwowe numer 1969). Jednocześnie ze względu na zmianę sposobu wykorzystywania nieruchomości znajdującej się w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228 dokonuje się przeklasyfikowania nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji długoterminowych.Zmiana sposobu dokonywania odpisów aktualizacyjnych ujęta zostanie w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Paweł JaworskiBogdana Ostrowska - Kubik Prezes ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21mflv

Podziel się opinią

Share
d21mflv
d21mflv