Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

PTI S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

PTI S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
doxoqdr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Przychody ze sprzedaży akcji 3 455 1 848 818 466
Koszt sprzedanych akcji -3 155 -8 552 -747 -2 156
Zysk (strata) z obrotu aktywami finansowymi 300 -6 704 71 -1 690
Aktualizacja wartości akcji 2 295 -10 557 543 -2 661
Zysk (strata) z tytułu aktywów finansowych 2 595 -17 261 614 4 351
Koszty zarządu -676 -1 445 -160 -364
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 919 -17 944 454 -4 523
Inne przychody operacyjne 1 969 563 466 142
Inne koszty operacyjne -2 127 -209 -503 -53
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 761 -17 589 417 -4 433
Przychody finansowe 22 27 5 7
Koszty finansowe -897 -154 -212 -39
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 886 -17 716 210 -4 466
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 869 -14 713 206 -3 709
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 039 -14 622 246 -3 686
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli -169 -91 -40 -23
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 136 -508 -1 216 -128
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -161 -4 208 -38 -1 061
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 643 3 006 1 336 758
Środki pieniężne netto i ich ekwiwalent na koniec roku obrotowego 937 1 223 222 308
Aktywa trwałe razem 28 457 5 874 6 678 1 473
Aktywa obrotowe razem 71 483 16 474 16 775 4 132
Należności z działalności operacyjnej 927 3 397 218 852
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 65 790 7 807 15 439 1 958
Inne aktywa finansowe 708 239 166 60
Środki pienięzne i ich ewkiwalent 937 1 223 220 307
Aktywa razem 100 228 22 637 23 521 5 678
Kapitał podstawowy 14 500 12 000 3 403 3 010
Zyski zatrzymane / straty niepokryte 4 232 497 993 125
Razem kapitał własny 77 276 10 557 18 134 2 648
Zobowiązania długoterminowe razem 17 216 5 388 4 040 1 351
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 742 6 693 1 347 1 679
Zobowiązania razem 22 952 12 080 5 386 3 030
Pasywa razem 100 228 22 637 23 521 5 678
Liczba akcji (w sztuk) 14 500 000 12 000 000 14 500 000 12 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,06 -1,22 0,01 -0,31
Wartość księgowa na jedna akcję (zł/EUR) 5,33 0,88 1,25 0,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-08-28
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
doxoqdr

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANYRAPORTPOLROCZNY2012-_28.08.2012.pdf Skonsolidowany raport półroczny 2012
PTIraportbieglegorewidentazprzegladu30.06.2012.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Kami Jankowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr