Trwa ładowanie...
d1wxb9l

PZ CORMAY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (46/2010)

PZ CORMAY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (46/2010)

Share
d1wxb9l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z otrzymaniem w dniu 20.12.2010 r. podpisanej przez CORMAY AG z siedzibą w Vaduz umowy objęcia akcji na okaziciela serii G Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, Zarząd Spółki CORMAY S.A., działając na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) informuje, że w dniu 09.12.2010 r. Spółka PZ CORMAY S.A. złożyła ofertę objęcia 4.000.000 (słownie: cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii G o wartości nominalnej każdej akcji 1 (słownie: jeden) złoty a CORMAY AG przyjął ofertę ich objęcia. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej 5,50 zł (słownie: pięć złotych 50/100) złotych za akcję.Przed objęciem akcji serii G CORMAY AG posiadał 1.622.161 akcji, stanowiących 6,52 % w kapitale zakładowym, co dawało
prawo do 6,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 10,05 % w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 10,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało CORMAY AG do 16,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.Po objęciu akcji serii G oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Sądzie Rejestrowym, CORMAY AG będzie posiadał 5.622.161 akcji, stanowiących 19,47 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało prawo do 19,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo będzie posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66 % w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 8,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniać będzie CORMAY AG do 28,13 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.CORMAY AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem, ponieważ Tomasz Tuora Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A.
posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących 97,14 kapitału zakładowego CORMAY AG.Dnia 20 grudnia 2010 r. do siedziby Spółki wpłynęło również zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Tuora w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, iż w wyniku wyżej opisanego objęcia dokonanego przez CORMAY AG, będącym podmiotem kontrolowanym przez Pana Tomasza Tuora, doszło do zmian w jego akcjonariacie, jako że CORMAY AG jest podmiotem przez niego kontrolowanym.Przed objęciem akcji serii G przez CORMAY AG Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiadał 2.317.309 akcji, stanowiących 9,32 % w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 9,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 10,05 % w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 10,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało Tomasza Tuora wraz z podmiotami
zależnymi do 19,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.Po objęciu akcji serii G przez CORMAY AG oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Sądzie Rejestrowym, Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał 6.225.661 akcji, stanowiących 21,57 % w kapitale zakładowym Spółki, co będzie dawało prawo do 21,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo będzie posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66 % w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawnia Tomasza Tuora wraz z podmiotami zależnymi do 30,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.Ogólna liczba akcji po wpisie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do rejestru w Sądzie Rejestrowym będzie wynosić: 28.861.977 (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem).Udział procentowy poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym będzie wynosił:1.
TOTAL Fundusz Inwestycyjny?7.012.409 akcji, stanowiących 24,29 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało prawo do 24,29 % głosów na Walnym Zgromadzeniu2. CORMAY AG?5.622.161 akcji, stanowiących 19,47 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało prawo do 19,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu3. PKO BP?1.352.175 akcji, stanowiących 4,68 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało prawo do 4,68 % głosów na Walnym Zgromadzeniu4. PPIM?1.291.460 akcji, stanowiących 4,47 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało prawo do 4,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu5. Catherine Robert - 1.250.000 akcji, stanowiących 4,33 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało prawo do 4,33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu6. Jean Edouard Robert?1.250.000 akcji, stanowiących 4,33 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało prawo do 4,33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu7. Pozostali?11.083.772 akcji, stanowiących 38,40 % w kapitale zakładowym, co będzie dawało prawo do 38,40 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wxb9l

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wxb9l

Podziel się opinią

Share
d1wxb9l
d1wxb9l