Trwa ładowanie...
d17ma49
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012
Share
d17ma49
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 289 320 248 041 68 971 61 377
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 299 5 879 71 1 455
Zysk (strata) brutto 1 340 6 158 319 1 524
Zysk (strata) netto 974 4 867 232 1 204
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 900 -3 478 4 982 -861
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -795 -972 -190 -241
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 -10 428 -19 -2 580
Przepływy pieniężne netto, razem 20 027 -14 878 4 774 -3 681
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 187 860 148 945 45 666 33 765
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 102 716 73 176 24 969 16 589
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 370 4 274 1 548 969
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 465 61 753 16 886 13 999
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 144 75 769 20 697 17 177
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 2 522 2 352
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 10 375 10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,90 1,00 0,22 0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,90 1,00 0,22 0,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,21 7,30 1,99 1,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,21 7,30 1,99 1,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,00 0,00 0,23
Tabela A kursów średnich nr 190/A/NBP/2011 z dnia 30-09-2011 kurs euro 1 EUR = 4,4112Tabela A kursów średnich nr 189/A/NBP/2012 z dnia 28-09-2012 kurs euro 1 EUR = 4,1138Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2011 - 4,0413Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2012 - 4,1948
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
data przekazania: 2012-11-07
QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
Warszawa 00-807
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 94
(ulica) (numer)
022 5190800 022 5190833
(telefon) (fax)
qumak@qumak.pl www.qumak.pl
(e-mail) (www)
5240107036 012877260
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za III kwartal 2012 r. znajdują się w załączonym pliku.
Plik Opis
Raport kwartalny_pozostałe informacje dodatkowe_2012Q3fin.pdf Pozostałe informacje dodatkwoe do sprawozdania finansowego za III Q 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2012-11-07 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 13 460 13 231 14 935 14 973
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 16 50 74
wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 5 214 5 565 5 460 5 438
Należności długoterminowe 6 532 5 787 7 159 7 808
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 6 532 5 787 7 159 7 808
Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 704 1 863 2 266 1 653
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 704 1 863 2 266 1 653
Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
Aktywa obrotowe 174 400 180 072 203 290 133 972
Zapasy 13 292 9 448 6 942 12 149
Należności krótkoterminowe 127 403 134 714 184 428 114 045
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 127 403 134 714 184 428 114 045
Inwestycje krótkoterminowe 31 153 33 055 11 123 6 797
Krótkoterminowe aktywa finansowe 31 153 33 055 11 123 6 797
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 285 319 282 335
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 868 32 736 10 841 6 462
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 552 2 855 797 981
A k t y w a r a z e m 187 860 193 303 218 225 148 945
PASYWA
Kapitał własny 85 144 85 859 84 170 75 769
Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Kapitał zapasowy 66 014 66 014 60 527 60 527
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 7 781 7 781 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 974 1 689 13 268 4 867
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102 716 107 444 134 055 73 176
Rezerwy na zobowiązania 1 169 667 1 811 507
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 912 410 1 109 356
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257 257 702 151
długoterminowa 257 257 702 151
krótkoterminowa 0 0 0 0
Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 6 370 5 891 4 809 4 274
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 6 370 5 891 4 809 4 274
Zobowiązania krótkoterminowe 69 465 69 462 99 317 61 753
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 68 767 68 667 98 979 61 170
w tym kredyty i pożyczki 6 356 6 777 6 835 6 515
Fundusze specjalne 698 795 338 583
Rozliczenia międzyokresowe 25 712 31 424 28 118 6 642
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 25 712 31 424 28 118 6 642
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 25 712 31 424 28 118 6 642
P a s y w a r a z e m 187 860 193 303 218 225 148 945
Wartość księgowa 85 144 85 859 84 170 75 769
Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,21 8,28 8,11 7,30
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,21 8,28 8,11 7,30
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 98 069 289 320 78 876 248 041
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 86 039 241 710 65 457 222 125
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 030 47 610 13 419 25 916
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 85 892 250 126 67 534 207 128
jednostkom powiązanym 0 0 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 75 573 209 372 56 698 185 113
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 319 40 754 10 836 22 015
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 177 39 194 11 342 40 913
Koszty sprzedaży 11 001 31 913 8 802 28 723
Koszty ogólnego zarządu 2 910 9 650 2 685 9 085
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 734 -2 369 -145 3 105
Pozostałe przychody operacyjne 568 3 560 920 3 494
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 72 15 60
Dotacje 0 0 0 0
Inne przychody operacyjne 557 3 488 905 3 434
Pozostałe koszty operacyjne 400 892 225 720
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 301 0 31
Inne koszty operacyjne 400 591 225 689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 566 299 550 5 879
Przychody finansowe 736 1 222 -301 504
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 386 835 95 361
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 3 3 0 0
Inne 347 384 -396 143
Koszty finansowe -8 181 121 225
Odsetki w tym: 25 78 19 53
dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 93 153
Inne -33 103 9 19
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -822 1 340 128 6 158
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto -822 1 340 128 6 158
Podatek dochodowy -107 366 51 1 291
część bieżąca -768 0 257 901
część odroczona 661 366 -206 390
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -715 974 77 4 867
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 9 375 9 375 10 364 10 364
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,90 0,90 1,00 1,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,90 0,90 1,00 1,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 85 859 84 170 81 277 81 277
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 859 84 170 81 277 81 277
Kapitał zakładowy na początek okresu 10 375 10 375 10 375 10 375
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 375 10 375 10 375 10 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 66 014 60 527 57 671 57 671
Zmiany kapitału zapasowego 0 5 487 2 856 2 856
zwiększenia (z tytułu) 0 5 487 2 856 2 856
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
z podziału zysku (ustawowo) 0 5 487 2 856 2 856
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty 0 0 0 0
koszte emisji akcji 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 66 014 66 014 60 527 60 527
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych 0 0 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 781 7 781 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 7 781 0 0
podział zysku 0 7 781 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
wypłata dywidendy 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 781 7 781 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 13 267 13 231 13 231
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 13 267 13 231 13 231
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 13 267 13 231 13 231
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 13 267 13 231 13 231
pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0 0
wypłata dywidendy 0 0 10 375 10 375
zwiększenie kapitału zapasowego 0 5 486 2 856 2 856
zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych 0 7 781 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Wynik netto -715 974 13 268 4 867
zysk netto 0 974 13 268 4 867
strata netto 715 0 0 0
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 85 144 85 144 84 170 75 769
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 85 144 85 144 76 389 75 769
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -715 974 77 4 867
Korekty razem -1 148 19 926 -6 090 -8 345
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Amortyzacja 681 1 972 670 1 976
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -413 -479 1 056 463
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -296 -757 15 -156
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 -58 -13 -60
Zmiana stanu rezerw 501 -643 -245 202
Zmiana stanu zapasów -3 844 -6 350 -847 -6 453
Zmiana stanu należności 6 566 57 651 3 008 12 967
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 904 -27 812 -9 733 -15 735
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 250 -3 598 -1 -1 549
Inne korekty 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 863 20 900 -6 013 -3 478
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 396 907 117 438
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 72 22 77
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Z aktywów finansowych, w tym: 385 835 95 361
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 385 835 95 361
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 385 835 95 361
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Wydatki 341 1 702 338 1 410
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 341 1 702 338 1 410
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 55 -795 -221 -972
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 0 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
Kredyty i pożyczki 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Wydatki 52 78 10 394 10 428
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 10 375 10 375
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
Odsetki 52 78 19 53
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -52 -78 -10 394 -10 428
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 860 20 027 -16 628 -14 878
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 860 20 027 -16 672 -14 754
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 45 -123
Środki pieniężne na początek okresu 32 728 10 841 23 135 21 217
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 30 868 30 868 6 507 6 339
o ograniczonej możliwości dysponowania 39 731 -63 628
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 r. znajduje się w załączonym pliku.
Plik Opis
Raport kwartalny_informacja dodatkowa_2012Q3ost.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III Q 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d17ma49

Podziel się opinią

Share
d17ma49
d17ma49