Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

RAINBOW TOURS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej (26...

RAINBOW TOURS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej (26/2013)

Share
d8ftlt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAINBOW TOURS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Zarząd spółki Rainbow Tours SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka" lub "Zobowiązany") informuje niniejszym, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 30 lipca 2013
roku Spółka zawarła ze spółką Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA z siedzibą we Wrocławiu ("Gwarant") umowę dotyczącą udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours SA, jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego ("Beneficjent"). (1) Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej ("Gwarancja") w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133 poz. 844, z późn. zm.) w zakresie: a) pokrycia kosztów powrotu klientów biura (Zobowiązanego) do kraju, gdy Zobowiązany (Rainbow Tours SA) wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego (Rainbow Tours SA)lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, c)
zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) lub osób, które działają w jego imieniu. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, jej wartość w dniu podpisania, a tym samym wartość Gwarancji udzielanej przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta wynosi 70.288.493,92 PLN (siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), co stanowi równowartość 17.282.214,33 EURO (siedemnastu milionów dwustu osiemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu czternastu euro i 33 eurocentów), przeliczonych przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, tj. w dniu 2 stycznia 2013 roku, wynoszącego: 1 EURO = 1 euro = 4,0671 PLN, opublikowanego w tabeli nr 01/A/NBP/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Gwarancja zabezpieczać będzie spłatę
roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa w pkt 1 lit. a), lit. b) i lit c) powyżej, powstałych z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przez Rainbow Tours SA w okresie od dnia 17 września 2013 roku do dnia 16 września 2014 roku. W przypadku wystąpienia przez Beneficjenta Gwarancji z żądaniem wypłaty z tytułu Gwarancji, Zobowiązany, na wniosek Gwaranta zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania w terminie 3 dni od daty doręczenia wniosku Gwaranta, załączając kopię umowy, której żądanie zapłaty dotyczy. W przypadku realizacji Gwarancji przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta Gwarancji, Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie tej Gwarancji w terminie 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty wraz z kosztami (wszelkie poniesione koszty), a w razie opóźnienia płatności dodatkowo wraz z odsetkami ustawowymi. Dotychczasowa umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (obowiązująca do dnia 16 września 2013 roku), zawarta z
Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa SA (Spółka informowała o zawarciu tej umowy w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 20/2012 z dnia 17.08.2012 r.), opiewała na kwotę gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 46.305.000 PLN, stanowiącą równowartość 10.372.984 EUR, a tym samym aktualna kwota gwarancji ubezpieczeniowej (70.288.493,92 PLN), wynikająca z raportowanej umowy z dnia 30 lipca 2013 roku, jest większa o 23.983.493,92 PLN, tj. większa o około 51,80% od dotychczasowej kwoty gwarancji. (2) Zabezpieczeniem przedmiotowej umowy (zabezpieczeniem roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta Gwarancji) będą: a) kaucja, ustalona w wysokości rynkowej, b) hipoteka na nieruchomościach Zobowiązanego, c) weksel własny "in blanco" z klauzulą "bez protestu". Wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego za wystawienie Gwarancji została ustalona na poziomie rynkowym. Przedmiotowa umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej nie zawiera i nie przewiduje zapisów o karach
umownych. Zarząd Spółki uznał przedmiotową umowę za umowę znaczącą na podstawie postanowień § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) (publikacja wyżej powołana). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAINBOW TOURS S.A. | | Hotele i restauracje | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-361 | | łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piotrkowska 270 | | 270 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 42 680 38 20 | | + 48 42 680 38 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rainbowtours.pl | | www.rainbowtours.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725 ? 18 ? 68 ? 136 | | 473190014 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Tomasz Czapla V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9