Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

RAJDY4X4 S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (...

RAJDY4X4 S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (4/2013)

Share
d13a8ae

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAJDY4X4 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Rajdy 4x4 S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą w Sulejówku, informuje o przekroczeniu przez Spółkę progu 5% w ogólnej liczbie głosów. Wobec powyższego w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009.185.1439 j. t. z późn. zm., dalej: "Ustawa"), niniejszym Emitent przekazuje wymagane dane: 1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów. Zmiana w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku zawarcia przez Emitenta w dniu 14 stycznia 2013 roku z Panem Maciejem Chełmickim umowy sprzedaży akcji Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia (dalej również jako "Umowa"). Na mocy Umowy Spółka nabyła od akcjonariusza Pana Macieja Chełmickiego pakiet 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o
wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złotych) każda w zamian za zapłatę łącznej ceny sprzedaży w wysokości 1.211.000 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy złotych). Akcje serii B zostały nabyte przez Emitenta w celu ich dobrowolnego umorzenia (akcje własne). 2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Przed zawarciem Umowy, Emitent nie posiadał akcji własnych. 3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym [%] Liczba głosów Udział głosów w kapitale zakładowym [%] 1.350.000 16,58 % 1.350.000 16,58 % Spółka wskazuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, jednakże stosownie do treści art. 87 ust. 5 pkt 3)
Ustawy, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach Ustawy wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 4.Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów. Spółka nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie dalszych 12 miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia. 5.Informacja o podmiotach zależnych posiadających akcje Spółki. Brak podmiotów zależnych od Spółki posiadających akcje Spółki. 6.Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. Brak takich osób. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż o nabyciu akcji własnych informowała raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.09.185.1439 j.t z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | RAJDY4X4 SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAJDY4X4 S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-070 | | Sulejówek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Piłsudskiego | | 77 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 517 64 40 | | + 48 22 517 64 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-26-85-165 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Marcin Piotrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae