Trwa ładowanie...
d26zxvi
d26zxvi
espi

REDAN - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

REDAN - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d26zxvi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 194 866 170 161 46 154 42 891
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 923 1 818 -2 112 458
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -9 503 1 404 -2 249 354
Zysk (strata) netto -9 000 1 611 -2 130 406
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -9 600 1 428 -2 272 360
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 910 -7 801 -2 583 -1 966
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 005 -6 154 -1 185 -1 551
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 734 1 451 2 541 366
Przepływy pieniężne netto, razem -5 181 -12 504 -1 226 -3 152
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,33 0,06 -0,08 0,02
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE stan na 30.06.2012 stan na 31.12.11 stan na 30.06.12 stan na 3112.11
Aktywa razem 195 487 189 215 45 875 42 840
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131 208 115 335 30 791 26 113
Zobowiazania długoterminowe 16 482 15 853 3 868 3 589
Zobowiązania krótkoterminowe 107 802 92 436 25 298 20 928
Kapitał własny 64 279 73 880 15 084 16 727
Kapitał zakładowy 26 938 26 938 6 322 6 099
Liczba akcji 26 938 020 26 938 020 26 938 020 26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,39 2,74 0,56 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Powyższe dane finansowe za II kwartal 2011 i 2012 r zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - wg średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku-4,4168 PLN/EUR i na dzień 29 czerwca 2012 roku-4,2613 PLN/EUR. - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przeplywow pieniężnych-wg kursu stanowiącego arytmetyczną średną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku)-4,2246 PLN/EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku) 3,9673 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-28
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDAN Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
94-250 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żniwna 10/14
(ulica) (numer)
042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70
(telefon) (fax)
redan@redan.com.pl www.redan.com.pl
(e-mail) (www)
725-10-17-332 471127885
(NIP) (REGON)
ECA Auxilium
(podmiot uprawniony do badania)
d26zxvi

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANESPRFIN_CAŁOŚĆ.pdf Skonsolidowanie sprawozdanie finansowe I P Redana 2012
SPRJEDNOSTKOWECAŁOŚĆ.pdf Jednostkowe Sprawozdanie finansowe I P Redan 2012
Redan300612raportSSF.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania I P Redan 2012
RedanraportJSF.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania I P Redan 2012
informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania I P Redan 2012
SprZarządu GKR 1p2012.pdf Sprawozdanie zarządu I P Redan 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26zxvi

Podziel się opinią

Share
d26zxvi
d26zxvi