Trwa ładowanie...
d17k7f5
espi

REINHOLD EUROPE AB - Otrzymanie informacji o ujawnieniu stanu posiadania od akcjonariusza / Obtai ...

REINHOLD EUROPE AB - Otrzymanie informacji o ujawnieniu stanu posiadania od akcjonariusza / Obtainment ofinformation on disclosure of shareholding from a shareholder (28/2014)

Share
d17k7f5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD EUROPE AB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie informacji o ujawnieniu stanu posiadania od akcjonariusza / Obtainment of information on disclosure of shareholding from a shareholder | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Reinhold Europe AB (Spółka)
niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.) spółka Dormberg Investments Limited z siedzibą w Nicozji (?Dormberg?) zarejestrowana pod numerem HE273965, zawiadamia, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki REINHOLD EUROPE AB (raport bieżący spółki REINHOLD EUROPE AB 27/2014 z 31.10.2014), zmianie uległo zaangażowanie spółki Dormberg Investments Limited w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki REINHOLD EUROPE AB (?Spółka?). Przed rejestracją, spółka Dormberg posiadała 1 028 731 akcji REINHOLD EUROPE AB, które stanowiły 14,70 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 9 128 731 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło
60,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Po rejestracji, spółka Dormberg posiada 1 028 731 akcji REINHOLD EUROPE AB, które stanowią 1,09 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 9 128 731 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Dormberg informuje, iż nie posiada spółek zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu?. English version: Reinhold Europe AB (the Company) hereby announces that yesterday it obtained the following information from a shareholder: "On the basis of Art. 69 § 1, item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized
Trading and Public Companies (Dz. U. of 2005 . No. 184, item 1539 with later amendments), Dormberg Investments Limited based in Nicosia ("Dormberg ") registered under the number HE273965, announces that as a result of the registration of the capital increase in REINHOLD EUROPE AB (current report 's REINHOLD EUROPE AB 27/2014 of 10/31/2014 ), Dormberg?s total number of votes at the General Shareholders Meeting of REINHOLD EUROPE AB ( the "Company ") has changed. Prior to registration, Dormberg had 1 028 731 shares in the Company, which accounted for 14.70 % of the share capital and entitled to 9 128 731 votes at the General Shareholders Meeting of the Company, representing 60.46 % of the total number of votes. After registration, Dormberg holds 1 028 731 shares in the Company, which represent 1.09 % of the share capital and entitles to 9 128 731 votes at the General Shareholders Meeting of the Company, representing 8.90 % of the total number of votes. At the same time, in accordance with Art. 69§ 4 points 5
and 6 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (with later amendments), the Dormberg informs that it has no subsidiaries and no agreements were made stipulating the delegation to exercise voting rights at the General Shareholders Meeting . " | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17k7f5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD EUROPE AB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD EUROPE AB | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | . | | . | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Lars Wikström Waldemar Tevnell przewodniczący rady dyrektorów członek rady dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17k7f5

Podziel się opinią

Share
d17k7f5
d17k7f5