Trwa ładowanie...
d3lh0wb

RELPOL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

RELPOL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Share
d3lh0wb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 604 60 139 12 483 14 235
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 758 6 041 654 1 430
Zysk (strata) brutto 3 209 5 838 762 1 382
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 451 5 251 582 1 243
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 969 4 893 705 1 158
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 960 -4 684 -940 -1 109
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 805 1 088 191 258
Przepływy pieniężne netto, razem -186 1 297 -44 307
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012
Aktywa razem 99 605 91 869 23 008 21 559
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 844 25 702 7 125 6 675
Zobowiązania długoterminowe 7 568 3 648 1 748 856
Zobowiązania krótkoterminowe 21 166 18 493 4 889 4 340
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 66 643 63 921 15 394 15 000
Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 098 11 275
POZOSTAŁE
Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,67 1,02 0,16 0,24
Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,67 1,02 0,16 0,24
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,55 0,06 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,55 0,06 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,94 6,65 1,60 1,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,94 6,65 1,60 1,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,37 0,20 0,09 0,05
DANE DO SPRAWOZDANIA JEDNSTKOWEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 793 50 841 10 155 12 035
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 428 4 942 576 1 170
Zysk (strata) brutto 3 254 5 657 772 1 339
Zysk (strata) netto 2 822 5 657 670 1 339
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 077 4 047 493 958
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 569 -3 960 -847 -937
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 127 1 654 267 391
Przepływy pieniężne netto, razem -365 1 741 -86 412
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012
Aktywa razem 88 878 81 367 20 530 19 094
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 217 21 934 5 825 5 147
Zobowiązania długoterminowe 7 568 3 648 1 748 856
Zobowiązania krótkoterminowe 15 361 14 818 3 548 3 477
Kapitał własny 63 661 59 433 14 705 13 947
Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 098 11 275
POZOSTAŁE
Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,81 1,05 0,19 0,25
Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,81 1,05 0,19 0,25
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,59 0,07 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,59 0,07 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,62 6,18 1,53 1,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,62 6,18 1,53 1,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,37 0,20 0,09 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/ MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/ MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-19 | | | | | | | |
| | | RELPOL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELPOL | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 68-200 | | Żary | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul.11 listopada | | 37 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0-68) 47 90 800 | | (0-68) 374 38 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relpol@relpol.com.pl | | www.relpol.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-70-76 | | 970010355 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. z siedzibą w Warszawie. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

d3lh0wb

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?PZU SA?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?ustawa o obrocie?) zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 12 maja 2014 roku nabyła 1 424 akcje PZU SA za średnią cenę 426,03 zł za akcję oraz w tym samym dniu zbyła 292 akcje PZU SA za średnią cenę 426,29 zł za akcję, a także 11 kontaktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 459,60 zł za kontakt, ? w dniu 13 maja 2014 roku nabyła 17 552 akcje PZU SA za średnią cenę 426,27 zł za akcję oraz w tym samym dniu zbyła 15 937 akcji PZU SA za średnią cenę 426,45 zł za akcję, a także 12 kontaktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 400,20 zł za kontakt, ? w dniu 14
maja 2014 roku nabyła 28 050 akcji PZU SA za średnią cenę 432,03 zł za akcję, a także 14 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 985,57 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 31 388 akcji PZU SA za średnią cenę 431,65 zł za akcję, a także 8 kontaktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 666,05 zł za kontakt. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, w dniu 14 maja 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 3 000 akcji PZU SA za średnią cenę 431,05 zł za akcję na rynku regulowanym w trybie transakcji pakietowej poza sesją giełdową. Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 16 maja 2014 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych
transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Relpol S.A. za I p. 2013 r. | | | | | | | | | | | | |
| | Półroczne sprawozdanie z działalności GK 2013.pdf | Półroczne Sprawozdanie z działalności | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenia Zarządu do SA-PSr 2013.pdf | Oświadczenia Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Raport z przeglądu GK Relpol SA I p. 2013.pdf | Raport biegłego do Sprawozdania skonsolidowanego I p. 2013 | | | | | | | | | | |
| | Raport z przeglądu JSF Relpol SA I p. 2013.pdf | Raport biegłego do Sprawozdania jednostkowego I p. 2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

d3lh0wb

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Rafał Gulka Prezes Zarządu
2013-08-19 Tomasz Grabczan Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb