Trwa ładowanie...
d2z3u09
espi

RESBUD - Częściowe zamknięcie emisji serii B (12/2013)

RESBUD - Częściowe zamknięcie emisji serii B (12/2013)
Share
d2z3u09

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Częściowe zamknięcie emisji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym informuje, że dniu 23.01.2013r. częściowo zakończona została emisja akcji serii B, w ramach której Emitent zawarł jedną umowę objęcia akcji serii B obejmującą 1.500 (jeden tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty 72/100) i wartości emisyjnej 7,05 zł (siedem złotych 05/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.580,00 zł (dwa dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) i emisyjnej 10.575,00 zł. (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej
raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20.04.2012r. Akcje serii B obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji - 23 stycznia 2013r. data zakończenia subskrypcji - 23 stycznia 2013r. 2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.500 akcji serii B. 4.Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.500 akcji serii B. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 1.500 akcji serii B. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 7,05 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach częściowej emisji akcji serii B złożono 1 zapis. Zapis został złożony przez osobę fizyczną. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Częściowa emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach której nie
przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii B zostały zaoferowane i objęte przez 1 podmiot. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii B. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej częściowej emisji akcji serii B to 10.575,00 zł. (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). 12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 5500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 4500,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł, d) koszty promocji oferty ? 0,00 zł, e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 1000,00 zł, 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii B objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii B przypadający na jedną akcję serii B objętą subskrypcją wynosi 3,67zł (trzy złote 67/100). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-206 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Gen. L. Okulickiego 18
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Anna Sobol Prezes Zarządu
2013-02-14 Anna Kajkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2z3u09

Podziel się opinią

Share
d2z3u09
d2z3u09