Trwa ładowanie...
d3xzw5y
d3xzw5y
espi

ROBYG S.A. - Raport roczny R 2012

ROBYG S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d3xzw5y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 88 994 97 435 21 323 23 534
Zysk brutto z podstawowej działalności operacyjnej 29 725 32 131 7 122 7 761
Zysk z działalności operacyjnej 24 024 25 361 5 756 6 126
Zysk brutto 27 341 28 972 6 551 6 998
Zysk netto z działalności kontynuowanej 18 718 27 364 4 485 6 610
Zysk netto za rok obrotowy 18 718 27 364 4 485 6 610
Kapitał własny 522 988 532 791 127 926 120 628
Zobowiązania długoterminowe 94 130 142 087 23 025 32 170
Zobowiązania krótkoterminowe 112 489 20 047 27 516 4 539
Aktywa trwałe 399 456 548 837 97 710 124 261
Aktywa obrotowe 330 151 146 088 80 757 33 076
Suma aktywów 729 607 694 925 178 467 157 337
Wybrane dane finansowe prezentowane w powyższej tabeli przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za 2012 - 4,1736 PLN/EUR; za 2011 - 4,1401 PLN/EUR.- pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
4q 2012 ROBYG SA IFRS standalone FS.pdf ROBYG S.A. jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok
ROBYG SA STANDALONE Spr z działalności Zarządu 2012_final.pdf ROBYG S.A. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2012 rok
ośwadczenie_jednostkowe.PDF ROBYG S.A. oświadczenie zarządu
12 Robyg long form jedn.PDF ROBYG S.A. raport biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego
12 Robyg jednost.pdf ROBYG S.A. opinia biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania fiansowego
list_prezesa.PDF ROBYG S.A. list Prezesa Zarządu Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-14
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3xzw5y

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Danuta Staromłyńska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3xzw5y

Podziel się opinią

Share
d3xzw5y
d3xzw5y