Trwa ładowanie...
dh0b6bm

RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015

RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015

Share
dh0b6bm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody 40.396 65.915 9.634 15.747
Zysk brutto ze sprzedaży 4.594 13.401 1.096 3.201
Zysk(strata) brutto przed opodatkowaniem (3.456) 5.071 (824) 1.211
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (2.744) 4.166 (654) 995
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11.847) 21.783 (2.825) 5.204
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4.124) (44) (984) (11)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.251) (4.032) (298) (963)
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych (17.222) 17.707 (4.107) 4.230
Zapasy lokali mieszkalnych 724.316 586.401 177.138 140.590
Razem aktywa 854.731 747.827 209.032 179.292
Zaliczki otrzymane 109.325 61.000 26.736 14.625
Zobowiązania długoterminowe 228.917 133.969 55.984 32.119
Zobowiązania krótkoterminowe ( w tym zaliczki otrzymane ) 177.282 142.504 43.356 34.165
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 446.498 468.839 109.195 112.404
Kapitał podstawowy 20.762 20.762 5.054 5.054
Średnia liczba akcji (podstawowa ) 272.360.000 272.360.000 272.360.000 272.360.000
Zysk netto przypadający na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (0,010) 0,015 (0,002) 0,004
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | EUR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

dh0b6bm

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RonsonShortreport1Q2015_PL.pdf Śródroczny Raport Finansowy za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 - tłumaczenie polskie
RonsonShortreport1Q2015_Eng.pdf Śródroczny Raport Finansowy za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Shraga Weisman Prezes
2015-05-06 Tomasz Łapiński Członek Zarządu
2015-05-06 Andrzej Gutowski Członek Zarządu
2015-05-06 Peter Dudoleński Członek Zarządu
2015-05-06 Ronen Ashkenazi Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm