Trwa ładowanie...
d2cxa80

ROPCZYCE - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ROPCZYCE - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2cxa80
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 217 684 223 344 51 962 53 038
Koszt własny sprzedaży 171 993 174 204 41 055 41 369
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 659 19 747 4 215 4 689
Zysk (strata) brutto 13 602 16 408 3 247 3 896
Zysk (strata) netto 10 097 12 766 2 410 3 032
Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 580 834 4 580 834 4 580 834 4 580 834
Zysk (strata) netto na akcję zwyklą (zł/euro) 2,20 2,79 0,53 0,66
Aktywa trwałe 256 959 228 154 60 286 55 014
Aktywa obrotowe 138 213 140 429 32 427 33 861
Kapital własny 217 365 210 196 50 997 50 684
Zobowiązania długoterminowe 93 530 78 414 21 944 18 908
Zobowiązania krótkoterminowe 84 277 79 973 19 773 19 284
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 47,45 45,89 11,13 11,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 949 17 510 3 807 4 158
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 274 -27 696 -4 123 -6 577
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 991 9 312 237 2 211
Kurs EUR/PLN 2013 2014 - dla danych bilansowych 4,1472 4,2623 - dla danych rachunku zysków i strat 4,2110 4,1893 Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NPB na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ZMRSARS2014LISTPREZESA.pdf ZMRSARS2014LISTPREZESA
ZMRSARS2014OPINIAIRAPORTBIEGŁEGO.pdf ZMRSARS2014OPINIAIRAPORTBIEGŁEGO
ZMRSARS2014SPRAWOZDANIEFINANSOWE.pdf ZMRSARS2014SPRAWOZDANIEFINANSOWE
ZMRSARS2014SPRAWOZDANIEZ_DZIAŁALNOŚCI.pdf ZMRSARS2014SPRAWOZDANIEZ_DZIAŁALNOŚCI

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cxa80

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2015-03-12 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2015-03-12 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Maria Oboz-Lew Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cxa80

Podziel się opinią

Share
d2cxa80
d2cxa80