Trwa ładowanie...
d239y4r
espi

RUCH CHORZÓW - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii P (1/2015) - EBI

RUCH CHORZÓW - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii P (1/2015)
Share
d239y4r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii P | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Ruch Chorzów S.A. w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii P wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 23.12.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych) poprzez emisję 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii P nowej emisji, o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO: 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 30.12.2014 do 08.01.2015 roku. 2. data przydziału instrumentów finansowych: 03.01.2015 roku. 3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 1.000.000 (słownie: milion). 4. stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła. 5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.000.000 (słownie: milion).
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1,00 zł (jeden złoty) za akcję 7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 1 osoba prawna, 8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 osoba prawna, 9. nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawierał umów o submisję, 10. określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: - przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 10.000,00 zł - wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł - sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu - informacyjnego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł - promocji oferty: 0,00 zł 11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: §4 ust.1 pkt. od 1 do 10. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Smagorowicz Prezes Zarządu
Mirosław Mosór Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d239y4r

Podziel się opinią

Share
d239y4r
d239y4r