Trwa ładowanie...
dyrof2j

SANWIL HOLDING SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

SANWIL HOLDING SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
dyrof2j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01-01-31.12.2014 01.01.-31.12.2103 01-01-31.12.2014 01.01.-31.12.2103
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 491 67 235 15 633 15 967
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 007 -2 910 -479 -691
Zysk (strata) brutto -3 670 -2 708 -876 -643
Zysk (strata) netto - 3 933 -2 498 -939 -593
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 252 1546 59 367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -739 -1754 -173 -417
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -101 153 -24 36
Przepływy pieniężne netto, razem -588 -55 -138 -13
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. Na dzień 31.12.2014 Na dzień 31.12.2013 Na dzień 31.12.2014 Na dzień 31.12.2013
Aktywa, razem 75 607 70 972 17 739 17 113
Zobowiązania długoterminowe 2 451 1 454 575 351
Zobowiązania krótkoterminowe 22 393 17 725 5 254 4 274
Kapitał własny 50 763 51 793 11 910 12 489
Kapitał zakładowy 5 012 5 012 1 176 1 209
Liczba akcji (w szt.) 50 117 250 50 117 250 50 117 250 50 117 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,08 -0,05 -0,02 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,01 1,03 0,24 0,25
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 01-01-31.12.2014 01.01.-31.12.2103 01-01-31.12.2014 01.01.-31.12.2103
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 295 5 498 787 1 306
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 078 -24 -1 212 -6
Zysk (strata) brutto -5 808 1 239 -1 386 294
Zysk (strata) netto -5 822 1 210 -1 390 287
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -577 -1 782 -135 -423
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -137 2 714 -32 645
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -77 -93 -18 -22
Przepływy pieniężne netto, razem -791 838 -186 199
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego cd. Na dzień 31.12.2014 Na dzień 31.12.2013 Na dzień 31.12.2014 Na dzień 31.12.2013
Aktywa, razem 48 291 51 730 11 330 12 473
Zobowiązania długoterminowe 129 115 30 28
Zobowiązania krótkoterminowe 2 490 121 584 29
Kapitał własny 45 672 51 494 10 715 12 417
Kapitał zakładowy 5 012 5 012 1 176 1 209
Liczba akcji (w szt.) 50 117 250 50 117 250 50 117 250 50 117 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,12 0,02 -0,03 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,91 1,03 0,21 0,25
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSrIV2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2014 wraz z kwartalną jednostkową informacją finansową

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrof2j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Fiannsowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Fiannsowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | akcjonariat@sanwil.com | | www.holding.sanwil.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7950200697 | | 650021906 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Adam Buchajski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j