Trwa ładowanie...
d2wezty

Sejm/Komisja za projektem ograniczającym nielegalny handel drewnem w UE

Posłowie sejmowej komisji środowiska przyjęli w środę sprawozdanie dotyczącej rządowego projektu noweli ustawy o lasach. Nowe przepisy mają pomóc w uszczelnieniu rynku UE przed nielegalnym drewnem pochodzącym z innych rejonów świata.

Share
d2wezty

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 posłów, sześciu było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Wiceminister środowiska i główny konserwator przyrody Piotr Otawski mówił w środę na posiedzeniu komisji środowiska, że projektowana nowelizacja ma za zadanie wdrożyć do polskich przepisów rozporządzenie PE i Rady z 2010 r., które ustanawia obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna i ma zmierza do zamknięcie wspólnotowego rynku na nielegalnie pozyskane drewno oraz produkty z niego pochodzące.

Przygotowany przez MŚ projekt ustawy w tej sprawie przewiduje m.in. kary, jakie trzeba będzie zapłacić za wprowadzenie na rynek nielegalnie pozyskanego drewna. Zaproponowane w projekcie ustawy grzywny będą wynosić od 500 zł do 200 tys. zł. Przedsiębiorcy będą musieli mieć odpowiednią dokumentację pokazującą legalne pochodzenie drewna.

d2wezty

Według szacunków organizacji pozarządowych, które sprawdzały skuteczność instrumentów dot. przeciwdziałania nielegalnemu wyrębowi, w 2005 r. nawet ok. 50 proc. importu drewna i produktów z niego pochodziło z nielegalnej wycinki. Pod koniec 2015 r. Unia planuje przegląd funkcjonowania rozporządzenia.

Prawo unijne zobowiązuje państwa członkowskie m.in. do ustalenia rodzaju kar za naruszenie prawa. Dzieli też uczestników handlu drewnem i produktami z drewna na dwie kategorie - podmioty i podmioty handlowe. Większość odpowiedzialności spoczywa na podmiotach, które po raz pierwszy wprowadzają produkty z drewna do obrotu na rynku UE, natomiast podmioty handlowe - nabywające lub zbywające drewno lub produkty z drewna obecne już w obrocie - muszą jedynie ewidencjonować swoich dostawców i klientów.

Zgodnie z projektowanymi przepisami za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna obowiązywać będzie kara w wysokości od 20 do 200 tys. zł. Kary pieniężne będą również nakładane za naruszenie tzw. sytemu zasad należytej staranności. Podmioty, które po raz pierwszy wprowadzają produkty z drewna na rynek wspólnotowy, powinny opracować własny zestaw działań i procedur, które mają minimalizować ryzyko wprowadzenia na rynek nielegalnego surowca. Za naruszenie takich zasad grzywna wynosić będzie od 500 zł do 200 tys. zł.

W projekcie wskazano, że grupą największego ryzyka związanego z ewentualnym wprowadzeniem nielegalnie pozyskanego drewna są importerzy spoza UE.

d2wezty

Inspekcja Ochrony Środowiska będzie monitorować oraz nadzorować podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty. Przy ustalaniu wysokości kar za nieprzestrzeganie przepisów, organy inspekcji będą brać pod uwagę m.in.: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna lub dotychczasową działalność podmiotu. Wpływy z kar będą stanowić dochód budżetu państwa.

Projektowana ustawa zakłada również karę za przywiezienie do Polski drewna wywiezionego z państw partnerskich, w przypadku kiedy dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). W takim przypadku wysokość grzywny będzie wynosiła dwukrotność wartości przywożonych produktów.

W ramach FLEGT UE podpisuje dobrowolne umowy partnerskie z krajami eksportującymi drewno i produkty z drewna. Podpisano je m.in. z Kamerunem, Ghaną, Centralną Republiką Afryki, Republiką Kongo czy Indonezją. Kraje partnerskie zobowiązują się do wdrożenia sytemu zezwoleń oraz regulacji prawnych dot. zarządzania w leśnictwie i handlu drzewem, a UE pomaga im takie reformy przeprowadzić. Takie dokumenty mają potwierdzać, że dane produkty zostały wykonane z krajowego drewna, którego wyrąb był legalny bądź z drewna legalnie przywiezionego do tego państwa.

Posłowie sejmowej komisji środowiska zdecydowali ponadto o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej, która rozpatrzyć projekt rządowej noweli o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

d2wezty

Podziel się opinią

Share
d2wezty
d2wezty