Trwa ładowanie...
d207sat
d207sat
espi

SELVITA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

SELVITA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d207sat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 865 13 053 6 890 3 100
przychody z dotacji 12 430 8 688 2 967 2 063
suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 41 295 21 741 9 857 5 163
Koszty operacyjne -36 285 -24 142 -8 661 -5 733
Amortyzacja -2 354 -2 082 -562 -494
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 272 -2 228 1 258 -529
Zysk (strata) brutto 5 427 -2 427 1 295 -576
Zysk (strata) netto 5 850 -2 445 1 396 -581
EBITDA 7 626 -146 1 820 -35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 902 -7 198 -1 170 -1 709
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 592 -2 150 -857 -511
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 954 9 550 1 899 2 268
Przepływy pieniężne netto, razem -540 202 -129 48
Aktywa, razem 26 803 18 258 6 288 4 402
Należności krótkoterminowe 9 822 5 161 2 304 1 244
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 758 5 298 1 116 1 277
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 550 14 855 4 117 3 582
Zobowiązania długoterminowe 2 278 3 454 534 833
Zobowiązania krótkoterminowe 15 271 11 401 3 583 2 749
Kapitał własny 9 254 3 403 2 171 821
Kapitał zakładowy 4 185 4 185 982 1 009
Liczba akcji (w szt.) 10 463 566 10 463 566 10 463 566 10 463 566
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,56 -0,23 0,13 -0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,56 -0,23 0,13 -0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,88 0,33 0,21 0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,88 0,33 0,21 0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
rentowność netto 14,2% -11,2%
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. Opinia biegłego GK Selvita.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014
2. Raport z badania GK Selvita.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014
3. Oświadczenie Zarządu Selvita w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu Selvita w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014
4. Oświadczenie Zarządu Selvita o wyborze biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu Selvita o wyborze biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014
5. List Prezesa GK Selvita.pdf List Prezesa Zarządu Selvita S.A. do Akcjonariuszy
6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Selvita 2014 MSSF.pdf Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2014 sporzadzone wg MSSF
7. Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792942955 120515330
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
d207sat

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2015-03-19 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-19 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
2015-03-19 Miłosz Gruca Członek Zarządu
2015-03-19 Sebastian Kwaśny Członek Zarządu
2015-03-19 Mirosława Zydroń Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Elżbieta Kokoć Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d207sat

Podziel się opinią

Share
d207sat
d207sat