Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

SERENITY S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcjii przez osobę powiązaną. (9/2011)

SERENITY S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcjii przez osobę powiązaną. (9/2011)
Share
d36pyzr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | r. | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERENITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcjii przez osobę powiązaną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście
osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i
uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden
setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje
obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c)
15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)%
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i
czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści
osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów
na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)
akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b)
15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)%
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści
cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego
akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć
czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych)
% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które
reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)
niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i
sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc
0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego
zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt
dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie:
jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które
reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i
uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały
3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem
milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela
serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta
tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału
w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela
zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć
czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na
okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie:
dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co
stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów)
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie:
czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania
22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie:
jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000
(słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek
dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące
czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie:
dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i
uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70
pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć
milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do
wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)%
ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie
przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c)
15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)%
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i
czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści
osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów
na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)
akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b)
15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)%
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści
cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie, Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym , tj. 07 lipca 2011 r. od znaczącego
akcjonariusza Spółki, Pana Piotra Nalepy zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SERENITY S.A., w związku z nabyciem akcji Emitenta na podstawie transakcji pozaseryjnej, tj. na podstawie umowy cywilnoprawnej 24.000.000 akcji Spółki. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Nalepa (dalej też Akcjonariusz) przekroczył próg 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem przed w/w zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji Spółki, które reprezentowały 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści jeden setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 289.154.400 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,41 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć
czterdzieści jeden setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentowały 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych)
% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które
reprezentowały 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie na skutek dokonanej transakcji nabycia akcji Akcjonariusz posiada 313.154.400 (słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji, które reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 313.154.400(słownie: trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, iż reprezentują 75,17 % (słownie siedemdziesiąt pięć i siedemnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje obecnie przeze Akcjonariusza posiadane składają się: a) 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta)
niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A1, które reprezentują 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 48.754.400 (słownie: czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,70 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2 które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A2, które reprezentowały 3,60 % (słownie: trzy i
sześćdziesiąt setnych) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% (słownie: trzy i sześćdziesiąt setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, d) 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4, które reprezentowały 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,41 % (słownie: czterdzieści i czterdzieści jeden setnych)% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, e) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K, które reprezentują 0,10 % (słownie: dziesięć setnych)% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 400.000 (słownie: czterysta tysięcy)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc
0,10 % (słownie: dziesięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. f) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych na rachunku inwestycyjnym, które to akcje stanowią 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 0,34 % (słownie: trzydzieści cztery setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu g) 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 niezdematerializowanych które to akcje stanowią 5,42 % (pięć i czterdzieści dwie setne) ogółu głosów i uprawniają do wykonywania 22.600.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 5,42 % (słownie: pięć i czterdzieści dwie setne) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z zawiadomieniem w przeciągu następnych 12 miesięcy od dnia złożenia tego
zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Art. 69 ust 4 pkt 5-6 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Marek Bylina Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr