Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

SERINUS ENERGY INC. - Terminy publikacji raportów okresowych przez SERINUS ENERGY INC. w roku obr ...

SERINUS ENERGY INC. - Terminy publikacji raportów okresowych przez SERINUS ENERGY INC. w roku obrotowym 2015 (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych przez SERINUS ENERGY INC. w roku obrotowym 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] (Rozporządzenie) Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015. Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres dwunastu miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. - 19 marca 2015 r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres trzech miesięcy kończący się w dniu 31 marca 2015 r. - 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres sześciu miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2015 r. - 14 sierpnia 2015 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres dziewięciu miesięcy kończący się w dniu 30 września 2015 r. - 13
listopada 2015 r. Zgodnie z §102 ust. 1 oraz §101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji odrębnego raportu za IV kwartał 2014 oraz raportu za II kwartał 2015 r. Działając zgodnie z §83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Emitent informuje jednocześnie, iż nie będzie przekazywał odrębnych kwartalnych oraz półrocznych raportów jednostkowych. Zgodnie z przepisami prawa kanadyjskiego (prawo prowincji Alberta) Emitent nie jest obowiązany do przekazywania takich raportów w miejscu swojej siedziby. Zgodnie z przepisami prawa kanadyjskiego Emitent nie jest również zobowiązany do przekazywania raportu rocznego (jednostkowego). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 4/2015 Date: 2015-01-27 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Schedule for the publication of periodic reports by SERINUS ENERGY INC. in 2015 Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information Content: Pursuant to Article 103, section 4 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodical information […] (“Regulation”) the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Issuer”) announces to the public the schedule for the publication of periodic reports in 2015. Consolidated Annual Report for 2014 and financial statements for period of 12 months ending on 31 December 2014 appended to it – 19 March 2015 (CET). Consolidated report for 1st quarter of 2015 and financial statements for period of 3 months ending on 31 March 2015 appended to it – 14 May 2015 (CET). Consolidated semi-annual report for the 1st half of 2015 and financial statements for period of 6 months ending on 30
June 2015 appended to it – 14 August 2015 (CET). Consolidated report for 3rd quarter of 2015 and financial statements for period of 9 months ending on 30 September 2015 appended to it – 13 November 2015 (CET). Pursuant to §102 section 1 and §101 section 2 of the Regulation the Issuer decided not to provide separate reports for 4th quarter of 2014 and 2nd quarter of 2015. Acting on the basis of Article 83, section 1 and 3 of the Regulation the Issuer also informs that will not provide separate stand-alone quarterly and semi-annual reports. According to the Canadian law (law of the Province of Alberta) the Issuer is not obliged to provide such reports in place of its headquarters. Pursuant to the Canadian law the Issuer is also not obliged to provide separate stand-alone Annual Report. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo