Trwa ładowanie...
dcylv2y
dcylv2y
espi

SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. ...

SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 04 grudnia 2014 roku (12/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcylv2y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SEVENET S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 04 grudnia 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 04 grudnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13:00 Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2013/2014; 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014; 9.Podjęcie uchwał w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014; 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013/2014; 11.Wolne wnioski; 12.Zamknięcie Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyfizycznej-umieszczeniesprawywporzadkuobrad.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyfizycznej-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-umieszczeniesprawywporzadku_obrad.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_formularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzpelnomocnictwa-WZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzezpelnomocnika.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETogloszenieozwolaniuWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEVENET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-299 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Galaktyczna 30A
(ulica) (numer)
+48 (58) 340 04 00 +48 (58) 340 04 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
583-22-02-053 191368157
(NIP) (REGON)
dcylv2y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Rafał Chomicz Prezes Zarządu
2014-11-07 Piotr Serkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcylv2y

Podziel się opinią

Share
dcylv2y
dcylv2y