Trwa ładowanie...
d1d3mvj
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Ślą ...

SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A. (13/2014)
Share
d1d3mvj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bankiem Śląskim S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. (?Sfinks?, Spółka?) z siedzibą w Piasecznie informuje o zawarciu w dniu 18 listopada 2014 r. aneksu nr 20 do Umowy Restrukturyzacyjnej (?Aneks?) (?Umowa Restrukturyzacyjna?) z ING Bank Śląski S.A. (?ING?, ?Bank?) z dnia 8 kwietnia 2009 r., o której Spółka poinformowała w RB 47/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Na mocy zawartego Aneksu dotychczasowa treść Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 08 kwietnia 2009 r.,otrzymała brzmienie określone w tekście jednolitym uwzględniającym wszystkie dotychczas dokonane zmiany w Umowie Restrukturyzacyjnej wraz ze zmianami wprowadzonymi niniejszym aneksem. Niniejszym Aneksem wprowadzono zmianę mechanizmu naliczania oprocentowania kredytu w ING Banku Śląskim S.A. Obecnie zapisy dotyczące oprocentowania kredytu otrzymały brzmienie: ?Oprocentowanie Kapitału w okresie od 01 listopada 2014 r., ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów bankowych i marży Banku (MB) ustalonej zgodnie z zapisami niniejszego ustępu.
Oprocentowanie kapitału będzie ulegało zmianie, co 3 miesiące począwszy od 01 lutego 2014 r. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3 M i ze zmiany marży Banku, nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej aneksowania. Każdorazowo w przypadku wprowadzenie przez Bank zmiany oprocentowania związanego ze zmianą stawki WIBOR dla 3 miesięcznych ulega zmianie marża Banku. a) W okresach, gdy WIBOR 3 M stosowany do wyliczenia Oprocentowania jest nie większy niż 7,5%, marża Banku (MB) p.a. wyliczana jest wg wzoru: MB= ((WIBOR 3M+2,5%)*75%) ? WIBOR 3M i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, b)W okresach, gdy WIBOR 3 M stosowany do wyliczenia Oprocentowania jest większy niż 7,5% marża Banku wynosi 2,5 punktu procentowego p. a. W przypadku nie dokonania w danym roku przez Sfinks Polska S.A. terminowej spłaty kapitału, zgodnie z harmonogramem, Bank każdorazowo na dzień 31 grudnia danego roku, naliczy dodatkowe odsetki (DO) za wszystkie okresy obrachunkowe danego roku, dla których stosowane były
postanowienia podpunktu a) niniejszego ustępu, wg wzoru: DO = ((2,5%-MB dla danego okresu obrachunkowego) * kapitał dla danego okresu obrachunkowego). W przypadku dokonania w danym roku przez Sfinks Polska S.A. terminowej spłaty kapitału, zgodnie z harmonogramem, za okresy danego roku, w których były stosowane postanowienia podpunktu b) niniejszego ustępu, Bank każdorazowo na dzień 31 grudnia danego roku umorzy (w trybie zwolnienia z długu określonego w art. 508 kodeksu cywilnego) 25% kwoty naliczonych odsetek w tych okresach. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi w drodze zawarcia pomiędzy Stronami umowy zwolnienia z długu.? Niniejsza zmiana nie ma wpływu na wyniki roczne Spółki, natomiast niższe koszty oprocentowania będą prezentowane w wynikach kwartalnych. Ponadto w stosunku do poprzedniego aneksu zmianie uległa wysokość rat spłacanych w latach 2018 i 2019 i wynoszą one: Kapitał (tys. PLN) 2018 15 239,8 2019 15 239,8 Pozostałe kluczowe warunki Umowy Restrukturyzacyjnej pozostają bez
zmian. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
d1d3mvj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2014-11-18 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d3mvj

Podziel się opinią

Share
d1d3mvj
d1d3mvj