Trwa ładowanie...
d3cve06
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Rejestracja praw do akcji serii J Sfinks Polska S.A. w Krajowym Depozycie Pa...

SFINKS POLSKA S.A. - Rejestracja praw do akcji serii J Sfinks Polska S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (58/2011)
Share
d3cve06
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Rejestracja praw do akcji serii J Sfinks Polska S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") niniejszym informuje, iż w związku ze złożeniem przez Spółkę w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") dokumentów potwierdzających dojście do skutku emisji i dokonanie przydziału akcji serii J Sfinks Polska S.A., w dniu 20 lipca 2011 r. nastąpi rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Sfinks Polska S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych kodem ISIN PLSFNKS00110, w łącznej liczbie 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-437 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Kościuszki 80/82
(ulica) (numer)
042 6368061 042 6368131
(telefon) (fax)
k.galant@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
d3cve06

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes zarządu
2011-07-19 Jacek Woźniewicz Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cve06

Podziel się opinią

Share
d3cve06
d3cve06