Trwa ładowanie...
d26sz66
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego...

SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i złożenie projektów uchwał (15/2013)
Share
d26sz66

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i złożenie projektów uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 31 maja 2013 r. Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks", "Spółka") informuje, iż w dniu 06 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza ? Pana Sylwestra Cacka ("Akcjonariusz") działającego na podstawie art. 401§1 oraz art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o brzmieniu "zmiany i rozszerzenie składu Rady Nadzorczej". Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty trzech uchwał uzasadniając proponowane zmiany wolą usprawnienia pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zapewnienia szerszej reprezentacji akcjonariuszy w jej pracach. W związku z powyższym projekt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2012 roku. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h 15.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składy Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r. uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 17 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składu Rady Nadzorczej." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do rb 15_2013.pdf | Projekty uchwał ZWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 5a
(ulica) (numer)
+48 22 702 71 01 +48 22 702 71 32
(telefon) (fax)
biuro@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
d26sz66

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Mariola Krawiec-Rzeszotek Wiceprezes Zarządu
2013-06-07 Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26sz66

Podziel się opinią

Share
d26sz66
d26sz66