Trwa ładowanie...
d1cbkdx

Skarg na instytucje finansowe więcej

Z danych KNF za trzy kwartały wynika, że w tym roku skarg na instytucje finansowe będzie więcej niż w ubiegłym. Banki mają problemy z kredytami, ubezpieczyciele z OC komunikacyjnym, OFE z transferami środków.

Share
d1cbkdx

W trze­cim kwar­ta­le do Ko­mi­sji Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go wpły­nę­ło 2135 skarg od klien­tów pod­mio­tów ryn­ku fi­nan­so­we­go. Od stycz­nia do wrze­śnia by­ło ich łącz­nie 6371. Dla po­rów­na­nia – w ca­łym 2009 ro­ku do nad­zo­ru wpły­nę­ło bli­sko 9 tys. skarg.

Ban­ki mu­szą wie­le po­pra­wić

W sa­mym trzecim kwar­ta­le na dzia­łal­ność ban­ków po­skar­ży­ło się 928 klien­tów. To nie­co wię­cej niż w po­przed­nich kwar­ta­łach. „Ana­li­za skarg po­zwo­li­ła na stwier­dze­nie, że w dal­szym cią­gu sto­sun­ko­wo istot­ne w dzia­łal­no­ści ban­ków ko­mer­cyj­nych są pro­ble­my z kre­dy­ta­mi kon­su­menc­ki­mi oraz po­życz­ka­mi, ja­ko­ścią ofe­ro­wa­nych przez te in­sty­tu­cje usług, ob­słu­gą ra­chun­ków, z udzie­lany­mi kre­dy­ta­mi hi­po­tecz­ny­mi oraz wy­so­ko­ścią opłat i oprocen­to­wa­nia” – czy­ta­my w ra­por­cie nad­zo­ru fi­nan­sowego.

Pro­ble­my po­ru­sza­ne przez skar­żą­cych do­ty­czy­ły np. zwro­tu skład­ki ubez­pie­cze­nio­wej z ty­tu­łu wcze­śniej­szej spła­ty kre­dy­tu, kwe­stii usta­la­nia wysoko­ści kwo­ty wy­ma­ga­nej do cał­ko­wi­te­go wcze­śniej­sze­go roz­li­cze­nia kre­dy­tu czy też prak­ty­ki od­no­śnie do in­for­mo­wa­nia klien­tów o za­le­gło­ściach w re­gu­lo­wa­niu zo­bo­wią­zań wo­bec ban­ku i sprze­da­ży wie­rzy­tel­no­ści ze­wnętrz­nym pod­mio­tom.

OC ko­mu­ni­ka­cyj­ne zmo­rą ubez­pie­czy­cie­li

Wśród skarg na towarzystwa ubez­pie­cze­nio­we prze­wa­ża­ją te, któ­re są zwią­za­ne z po­li­sa­mi OC po­sia­da­czy sa­mo­cho­dów. Naj­czę­ściej za­rzu­ty do­ty­czy­ły opie­sza­ło­ści w wy­pła­cie od­szko­do­wań oraz spraw zwią­zanych z wy­so­ko­ścią od­szko­dowań.

d1cbkdx

Po­dob­nie jest, je­śli cho­dzi o skar­gi prze­sy­ła­ne do Rzecz­ni­ka Ubez­pie­czo­nych. 55,8 proc. spo­śród 8665 pism, któ­re tra­fi­ły do nie­go w trzech kwar­ta­łach te­go ro­ku, do­ty­czy­ło wła­śnie OC ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Ge­ne­ral­nie na to­wa­rzy­stwa chro­nią­ce ma­ją­tek w oma­wia­nym okre­sie wpły­nę­ły do rzecz­ni­ka 7432 skar­gi, czy­li o 41 proc. wię­cej niż rok te­mu. Na fir­my ubez­pie­cza­ją­ce ży­cie do rzecz­ni­ka tra­fi­ły 1242 skargi.

Tak­że sąd po­lu­bow­ny dzia­ła­ją­cy przy Rzecz­ni­ku Ubez­pie­czo­nych od mar­ca 2004 r. naj­czę­ściej zaj­mu­je się ubez­pie­cze­nia­mi ma­jąt­ko­wy­mi, w tym OC ko­mu­ni­ka­cyj­nym. Mi­mo że urząd rzecz­ni­ka pro­wa­dzi dzia­ła­nia pro­mu­ją­ce sąd, a opła­ty są­do­we są na mi­ni­mal­nym po­zio­mie, od po­cząt­ku 2007 r. do 24 li­sto­pa­da do są­du tra­fi­ło 97 spraw.

Tym­cza­sem sa­mo ko­mu­ni­ka­cyj­ne OC po­sia­da kil­ka­na­ście mi­lio­nów Po­la­ków. Dla­cze­go sąd po­lu­bow­ny nie jest po­pu­lar­ny? – Po pierw­sze, Po­la­cy ro­bią wszyst­ko, by – jak to się po­tocz­nie mó­wi – nie być cią­ga­nym po są­dach. Po­za tym za­kła­dy ubez­pie­czeń nie­chęt­nie go­dzą się na po­stę­po­wa­nie przed są­dem po­lu­bow­nym. To dla nich stra­ta cza­su i do­dat­ko­we kosz­ty. Oczy­wi­ście zna­cze­nie ma rów­nież ry­zy­ko prze­gra­nej – tłu­ma­czy Kry­sty­na Kraw­czyk, dy­rek­tor Biu­ra Rzecz­ni­ka Ubez­pie­czo­nych.

We wspo­mnia­nym okre­sie to­wa­rzy­stwa od­mó­wi­ły udzia­łu w po­stę­po­wa­niu w przy­pad­ku 53 spraw. Tyl­ko w trzech przy­stą­pi­ły do spo­ru. Tyl­ko raz po­zwa­na fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa uzna­ła rosz­cze­nie klien­ta.

d1cbkdx

Trans­fe­ry pro­ble­mem OFE

W przy­pad­ku fun­du­szy eme­ry­tal­nych naj­licz­niej­sza gru­pa skarg do­ty­czy­ła pro­ble­mów zwią­za­nych z trans­fe­ro­wa­niem środ­ków klien­tów zmie­nia­ją­cych fun­du­sze, a tak­że pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści akwi­zy­cyj­nej, czy­li po­zy­ski­wa­niem no­wych klien­tów. W dal­szym cią­gu utrzy­mu­je się sto­sun­ko­wo nie­wiel­ka licz­ba skarg na pod­mio­ty ryn­ku ka­pi­ta­ło­we­go. W trzecim kwar­ta­le na te­go ro­dza­ju in­sty­tu­cje tra­fi­ło do KNF 61 skarg.

Uwa­gi zgło­szo­ne do Ko­mi­sji Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go od­no­śnie do dzia­łal­no­ści firm in­we­sty­cyj­nych do­ty­czy­ły za­sad re­ali­za­cji zle­ceń oraz spo­so­bu świad­cze­nia usług.W przy­pad­ku to­wa­rzystw fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych zgło­szo­ne za­strze­że­nia do­ty­czy­ły przede wszyst­kim ja­ko­ści obsłu­gi, wy­ce­ny jed­no­stek uczest­nic­twa fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych, spo­so­bu pro­wa­dze­nia po­li­ty­ki in­we­sty­cyj­nej oraz dzia­łań TFI po śmier­ci po­sia­da­cza jed­no­stek.

PARKIET
Monika Krześniak , Piotr Rosik

d1cbkdx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1cbkdx