Trwa ładowanie...
d3gvttl
d3gvttl
espi

STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (27/2011)

STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (27/2011)
Share
d3gvttl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STARK DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie nabycie akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 7.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez spółki zależne od spółki DAMF Invest S.A. tj. spółki ATLANTIS S.A. oraz FON S.A. w dniu 28.10.2011r. transakcji pakietowych nabycia akcji w ramach, których: 1) ATLANTIS S.A. nabyło akcje Emitenta w ilości 7.500.000 która to ilość stanowi 3,33 % udziału w kapitale
zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 7.500.000 głosów stanowiących 3,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz 2) FON S.A. nabyło akcje Emitenta w ilości 7.500.000 która to ilość stanowi 3,33 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 7.500.000 głosów stanowiących 3,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wobec powyższego Pan Mariusz Patrowicz jako podmiot dominujący wobec DAMF Invest S.A. pośrednio nabył łącznie 15.000.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 6,66 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 15.000.000 głosów, stanowiących 6,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednio przez swoją spółkę zależną DAMF Invest S.A. przed zawarciem transakcji z dnia 28.10.2011r. posiadał pośrednio przez podmioty zależne DAMF Invest S.A. spółki: i) Atlantis S.A., ii) FON S.A. oraz iii) Urlopy.pl S.A. łącznie 67.500.000 akcji
Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 30 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 67.500.000 głosów, stanowiących 30 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez swoją spółkę zależną DAMF INVEST S.A. oraz jej podmioty zależne posiada łącznie 82.500.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 36,66 % udziału w kapitale zakładowym Stark Development S.A. i uprawnia pośrednio do oddania 82.500.000 głosów, stanowiących 36,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta . Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne poza DAMF Invest S.A. oraz jej podmioty zależne i) Atlantis S.A., ii) FON S.A. oraz iii) Urlopy.pl S.A. nie posiadają akcji Stark
Development S.A. oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARK DEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
32 202-31-46 32 202-31-47
(telefon) (fax)
starkdev@starkdev.pl www.starkdev.pl
(e-mail) (www)
954-25-59-197 240395567
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2011-11-07 Maciej Faltus Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gvttl

Podziel się opinią

Share
d3gvttl
d3gvttl