Trwa ładowanie...
d2ohoo4

SWISSMED - Ujawnienie informacji poufnej ? List intencyjny LUX MED. (19/2013)

SWISSMED - Ujawnienie informacji poufnej ? List intencyjny LUX MED. (19/2013)

Share
d2ohoo4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie informacji poufnej ? List intencyjny LUX MED. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent", "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Emitent informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 r. przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o następującej treści: "Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, niniejszym przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, którą stanowi otrzymany w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2013 r., przesłany do wiadomości Emitenta, list intencyjny LUX MED Sp. z o.o. ("LUX MED") adresowany do Pana Bruno Hangartnera, będącego właścicielem spółki prawa szwajcarskiego TF Holding AG, zwanej "Głównym Akcjonariuszem", w którym LUX MED wyraził zainteresowanie nabyciem 33.890.482 akcji Emitenta, stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji Spółki, który to list stanowi jednocześnie początek negocjacji. LUX MED przedstawił w tym dokumencie harmonogram
i proces zmierzający do zrealizowania transakcji nabycia przez LUX MED 33.890.482 akcji Emitenta ("Transakcja"), które w zależności od akceptacji koncepcji i struktury Transakcji oraz przebiegu procesu due diligence Emitenta zostaną zakończone przedstawieniem niewiążącej oferty określającej kluczowe warunki i oś czasu planowanej Transakcji. LUX MED zakłada, że oferta zostałaby przedstawiona w terminie nie później niż do dnia 30 marca 2013 roku. W celu realizacji Transakcji LUX MED zamierza zawrzeć umowę na wyłączność obowiązującą do dnia 29 marca 2013 roku, na podstawie której LUX MED zostaną przyznane wyłączne prawa do zakupu akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A., akcji/udziałów któregokolwiek z podmiotów zależnych od Emitenta, lub nabycia jakichkolwiek bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych aktywów lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. W związku z powyższym Emitent informuje, że powyższa informacja poufna będzie przekazana podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie
niezwłocznie po przedstawieniu przez LUX MED niewiążącej oferty, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2013 roku. W ocenie Emitenta podanie w chwili obecnej do wiadomości publicznej informacji o otrzymanym liście intencyjnym LUX MED, a tym samym rozpoczęciu procesu negocjacji może naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. Zarząd Emitenta uważa również, że opóźnienie przekazania przedmiotowej informacji poufnej nie wprowadzi w błąd opinii publicznej, w tym akcjonariuszy, bowiem list intencyjny stanowi wyłącznie zaprezentowanie stanowiska i celów LUX MED (jednostronne oświadczenie LUX MED) zmierzających do realizacji Transakcji. Emitent informuje również, że zapewni zachowanie poufności tej informacji do chwili jej upublicznienia." W dniu 30 marca 2013 r. Emitent przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o przedłużeniu okresu opóźnienia przekazania informacji poufnej ? List intencyjny LUX MED o następującej treści: Zarząd
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/K/2013 "Opóźnienie przekazania informacji poufnej ? List intencyjny LUX MED" z dnia 31 stycznia 2013 roku, przekazanego Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S oraz działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu do dnia 01 lipca 2013 roku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, odnośnie informacji poufnej przekazanej w/w raportem bieżącym nr
1/K/2013. Przyczyną przedłużenia okresu opóźnienia w przekazaniu do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej do dnia 01 lipca 2013 r. jest przedłużenie się prowadzonych negocjacji. Mając na uwadze, że w zakładanym pierwotnie terminie niewiążąca oferta nabycia akcji Głównego Akcjonariusza (spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG) nie zostanie złożona, a jednocześnie z inicjatywy LUX MED strony postanowiły o dalszym prowadzeniu negocjacji w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r., w ocenie Emitenta wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku, których podanie w chwili obecnej przedmiotowej informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, albowiem mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. W związku z powyższym Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 01 lipca 2013 roku. Natomiast w dniu 01 lipca 2013 r. Emitent przekazał Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący o kolejnym przedłużeniu okresu opóźnienia
przekazania informacji poufnej ? List intencyjny LUX MED o następującej treści: "Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/K/2013 "Opóźnienie przekazania informacji poufnej ? List intencyjny LUX MED" z dnia 31 stycznia 2013 roku i raportu bieżącego nr 2/K/2013 "Przedłużenie okresu opóźnienia przekazania informacji poufnej ? List intencyjny LUX MED" z dnia 30 marca 2013 r., przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S oraz działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji
poufnych, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu do dnia 21 lipca 2013 roku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, odnośnie informacji poufnej przekazanej w/w raportem bieżącym nr 1/K/2013. Przyczyną przedłużenia okresu opóźnienia w przekazaniu do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej do dnia 21 lipca 2013 r. jest przedłużenie się prowadzonych negocjacji. Mając na uwadze, że w terminie do 30 czerwca 2013 r. niewiążąca oferta nabycia akcji Głównego Akcjonariusza (spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG) nie została złożona, a jednocześnie z inicjatywy LUX MED strony postanowiły o dalszym prowadzeniu negocjacji w terminie do dnia 21 lipca 2013 r., w ocenie Emitenta wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku, których podanie w chwili obecnej przedmiotowej informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, albowiem mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. W związku z powyższym Emitent postanowił przedłużyć
okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 21 lipca 2013 roku". Zarząd podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnej ze względu, że LUX MED nie przedstawił oferty nabycia akcji Głównego Akcjonariusza (spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG), a strony przedmiotowego listu intencyjnego zgodnie postanowiły o zakończeniu prowadzonych negocjacji. Jednocześnie Emitent informuje, że po przeprowadzeniu wstępnych negocjacji podjął decyzję o wyborze innego inwestora w celu nawiązania długofalowej współpracy i pozyskania środków finansowych. Prowadzone rozmowy mają spowodować w krótkim czasie wzmocnienie możliwości finansowych Spółki poprzez jej dofinansowanie i tym samym poprawę jej pozycji rynkowej. Kolejno, wprowadzone zostaną inne instrumenty finansowo-organizacyjne, które spowodują reorganizację działań w kierunku poszerzenia zakresu świadczonych usług. O podejmowanych działaniach związanych z realizacją w/w zadań Emitent będzie informował sukcesywnie rynek, przy czym pierwsza
informacja zostanie przekazana w terminie do 16 sierpnia 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

| | | SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SWISSMED | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-215 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wileńska | | 44 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058- 524-15-15 | | 058 - 524-15-25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | swissmed@swissmed.com.pl | | www.swissmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-21-06-510 | | 191244745 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ohoo4

Podziel się opinią

Share
d2ohoo4
d2ohoo4