Trwa ładowanie...
d3cprbg
d3cprbg
espi

SYGNITY - Emisja obligacji serii A1 Sygnity S.A. (15/2012)

SYGNITY - Emisja obligacji serii A1 Sygnity S.A. (15/2012)
Share
d3cprbg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii A1 Sygnity S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 63/2011 z 29 sierpnia 2011 roku, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie S.A. ("Spółka", "Sygnity") informuje, że w dniu 23 marca 2012 r. Spółka wyemitowała 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) obligacji serii A1 o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje"). Obligacje Serii A1 są obligacjami rocznymi. Data emisji Obligacji: 23 marca 2012 r. Data wykupu Obligacji: 23 marca 2013 r. Numer serii Obligacji: A1 Cel emisji nie został określony. Rodzaj obligacji: Obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 9 pkt. 3) Ustawy z 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Obligacje nie posiadają formy dokumentu. Obligacje nie są zabezpieczone. Zarząd Spółki dopuszcza możliwość ubiegania się o wprowadzenie Obligacji Serii A1 do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu CATALYST organizowanego przez spółki
BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wielkość emisji: 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych. Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna: Cena emisyjna Obligacji równa jest wartości nominalnej Obligacji i wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc). Warunki wykupu obligacji i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN powiększonej o marżę. Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 31
grudnia 2011 roku wynosi 199.995 tys. PLN, w tym zobowiązania handlowe i pozostałe 125.403 tys. PLN. Zarząd Sygnity na chwilę sporządzenia niniejszego raportu nie przewiduje zaciągnięcia przez Spółkę znaczącego zobowiązania. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 571 10 00 022 571 10 01
(telefon) (fax)
info@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d3cprbg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu
2012-03-23 Arkadiusz Lew-Kiedrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cprbg

Podziel się opinią

Share
d3cprbg
d3cprbg