Trwa ładowanie...
davj8us
espi

SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Pocztą Polską S.A. (16/2014)

SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Pocztą Polską S.A. (16/2014)
Share
davj8us

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Pocztą Polską S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (?Sygnity?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 5 maja 2014 roku umowy pomiędzy Pocztą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Zamawiający?) (?Umowa?) a Sygnity. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Sygnity usług informatycznych polegających na świadczeniu usług serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (?System?) oraz wprowadzaniu modyfikacji Systemu (?Przedmiot Umowy?). Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od daty 01 maja 2014 roku, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający uprawniony jest do przedłużania obowiązywania Umowy o maksymalnie 24 miesiące. O wykorzystaniu pierwszego prawa opcji Zamawiający jest uprawniony zawiadomić Sygnity w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Jeżeli oświadczenie nie obejmuje jednorazowo całego maksymalnego zakresu prawa opcji (24 miesięcy), Zamawiający jest uprawniony do złożenia kolejnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie 30
miesięcy od daty zawarcia Umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminach uprawnienie to wygasa. Maksymalna łączna wartość niniejszej Umowy nie przekroczy 25.133.881,50 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 50/100), w tym maksymalna wartość za część opcjonalną Umowy nie przekroczy 12.566.940,75 PLN brutto (słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 75/100). Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług informatycznych wykonywanych w ramach Umowy będzie płatne w okresach miesięcznych. Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy. Zapłata przez Sygnity kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jednakże wartość tego odszkodowania nie może przekroczyć maksymalnej łącznej wartości Umowy brutto. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: maksymalna łączna wartość Umowy brutto przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 290 88 00 022 290 88 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
davj8us

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2014-05-06 Sławomir Połukord Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

davj8us

Podziel się opinią

Share
davj8us
davj8us