Trwa ładowanie...
d40zr0b
espi

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych ...

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E oraz PDA serii E (4/2014)
Share
d40zr0b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TELE-POLSKA HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E oraz PDA serii E | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Tele-Polska Holding S.A (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 765/2014 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki. Zarzad Giełdy postanowił dopuścić z dniem 7 lipca 2014 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujace akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda: a) 14.000.000 (czternaście milionów) akcji serii A b) 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii B c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D e) 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnascie tysięcy sto dwie) akcje serii E oraz f) 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnascie tysięcy sto dwia) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji
serii E nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELE-POLSKA HOLDING SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELE-POLSKA HOLDING S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 123
(ulica) (numer)
(22) 397 00 00 (22) 397 00 00
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d40zr0b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Mark Montoya Członek Zarządu
2014-07-03 Bartłomiej Gajecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40zr0b

Podziel się opinią

Share
d40zr0b
d40zr0b