Trwa ładowanie...
d2gx1df
espi

TELFORCEONE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

TELFORCEONE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d2gx1df
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 121 314 113 872 29 078 27 505
Zysk brutto ze sprzedaży 32 628 34 610 7 821 8 360
Zysk brutto 1 858 471 445 114
Zysk netto 1 242 519 298 125
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 792 7 287 1 417 1 650
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 67 134 16 30
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 707 -8 495 -1 641 -1 923
Przepływy pieniężne netto, razem -848 -1 074 -208 -243
Aktywa razem 139 347 139 926 34 085 31 680
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 866 65 349 15 622 14 796
Zobowiązania długoterminowe 20 492 23 325 5 012 5 281
Zobowiązania krótkoterminowe 43 374 42 024 10 610 9 515
Kapitały własne 75 481 74 577 18 463 16 885
Kapitał zakładowy 8 196 8 065 2 005 1 826
Liczba akcji 8 195 848 8 065 348 8 195 848 8 065 348
Zysk na 1 akcję (w zł) 0,15 0,06 0,04 0,01
Aktywa netto na 1 akcję (w zł) 9,21 9,25 2,25 2,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkonsolidowaneGKTFO_2012.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok obrotowy 2012
TFO_raport zarządu_skonsolidowany_2012.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012
503-TFO 2012 K. Opinia do publikacji.pdf Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne
503-TFO 2012 K. Raport do publikacji.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne
Oswiadczeniaczlzarzaduskons2012.pdf Oświadczenia Zarządu do sprawozdania skonsolidowanego za 2012 rok
List Zarzadu TelForceOne do Akcjonariuszy_2012.pdf List Zarządu TelForceOne do Akcjonariuszy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119
(ulica) (numer)
+48 71 327 20 00 +48 71 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d2gx1df

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu
2013-03-20 Wiesław Żywicko Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Adam Kowalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jadwiga Mamet Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gx1df

Podziel się opinią

Share
d2gx1df
d2gx1df