Trwa ładowanie...
d1tv22z

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej DUON (13/2013)

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej DUON (13/2013)

Share
d1tv22z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej DUON | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Wykonawca) w dniu 19 sierpnia 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 23 sierpnia 2012 roku do dnia 19 sierpnia 2013 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej DUON (dawniej Grupa Kapitałowa CP Energia) umowy na łączną szacunkową wartość 9.910.874,85 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100) brutto. Umową o największej wartości jest aneks zawarty w dniu 19 sierpnia 2013 roku w trybie obiegowym do umowy z dnia 14 maja 2012 roku ze spółką DUON Dystrybucja S.A. (dawniej KRI S.A.) (Zamawiający) (o której Emitent informował raportem bieżącym 9/2012 z dnia 23 maja 2012r.) określającej zasady i warunki, na jakich Emitent będzie wykonywał prace projektowe i wykonawcze dla instalacji LNG i stacji redukcyjno ? pomiarowych w miejscowościach Maków Mazowiecki, Suwałki, Przasnysz, Rogowiec k/Bełchatowa, Kuźnia Raciborska na wskazanych przez Zamawiającego terenach. W aneksie do umowy rozszerzeniu
uległ zakres terytorialny prac w obrębie których będzie realizowana umowa o dodatkowe lokalizacje: Leoncin, Suwałki ul. Wojska Polskiego oraz Blok Dobryszyce. W wyniku podpisania aneksu zwiększeniu uległo szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy o kwotę 3.050.000,00 zł(słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/00) netto do łącznej kwoty 8.150.000,00 (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 10.024.500,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto. Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy będzie ustalona jako suma wartości zleceń szczegółowych. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Umowy zawarte przez Emitenta ze spółkami z Grupy Kapitałowej DUON łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | budownictwo | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-070 | | Dąbrowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorowska | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2013-08-19 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z