Trwa ładowanie...
drctevh
espi

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG (21/2011)

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG (21/2011)
Share
drctevh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu14 czerwca 2011 roku, powziął informację, iż w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 14 czerwca 2011 roku Emitent wraz ze spółkami zależnymi zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 18.168.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto. Umową o największej wartości jest, umowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku zawarta pomiędzy spółką zależna Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (P.I. Ćwiertnia) a spółką PBG S.A. na prace polegające na wykonaniu stałej instalacji sieci p-poż. w ramach modernizacji i rozbudowy lądowego składu Magazynu Paliw Stałych (MPS) w Cybowie. Okres obowiązywania umowy ustalono od dnia 22 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 4.799.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto, co daje kwotę w
wysokości 5.902.770,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto. W związku z realizacją przedmiotu umowy PBG S.A. będzie uprawniona do obciążenia P.I. Ćwiertnia następującymi karami: - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do określonego terminu zakończenia prac w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od następnego dnia po upływie terminu, - za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie realizacji, przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, - za odstąpienie umowy przez P.I. Ćwiertnia z przyczyn, za które nie odpowiada PBG S.A., w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto, - za odstąpienie od umowy przez PBG S.A. z przyczyn, za które odpowiada P.I. Ćwiertnia, w
wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto. Strony maja prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalania P.I. Ćwiertnia z obowiązku dokończenia robót będących przedmiotem umowy. Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2011-06-15 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drctevh

Podziel się opinią

Share
drctevh
drctevh